Výskyt vrozených vad v České republice a jejich podíl na perinatální úmrtnosti v roce 2004


Authors: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra gyn. -por., ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 2;  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 3;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky, ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 4;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka Mgr. V. Mazánková 5
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 291-297
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zpracování výsledků výskytu vrozených vad v České republice v roce 2004 a porovnání s obdobím 1996 – 2003.

Typ studie:
Retrospektivní analýza incidencí vrozených vad z databáze Národního registru vrozených vad v České republice.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996 – 2004. Bylo provedeno zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u dětí narozených v České republice, podílu vrozených vad v perinatální úmrtnosti a rozbor podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Výsledky:
Během let 1996 – 2004 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 29 186 narozených dětí s vrozenou vadou, z toho bylo 17 063 postižených chlapců a 12 116 postižených dívek, v 7 případech nebylo pohlaví určeno. Průměrná incidence narozených dětí s vrozenou vadou byla v roce 2004 367,9 na 10 000 živě narozených (předběžné údaje), v předchozích letech byla přibližně na stejné úrovni (2003 – 405,2; 2002 – 404,3 a 2001 407,9 na 10 000 živě narozených).

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky četností vrozených vad za devítileté období. Analyzuje časové a demografické změny incidencí vrozených vad u narozených v České republice. Dále ukazuje podíl vrozených vad na perinatální úmrtnosti, jak celkových počtů, tak i podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, perinatální úmrtnost, mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost, prenatální diagnostika, incidence, Česká republika


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account