Osobnostní a párové charakteristikymužů a žen ze sterilních manželství


Authors: P. Weiss;  I. Matějů;  V. Urbánek
Authors‘ workplace: Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2004, , č. 1 s. 42-47
Category:

Overview

Cíl studie:
Zjistit základní osobnostní a párové charakteristiky mužů a žen z neplodných párů.Typ studie: Výzkumné psychodiagnostické vyšetření žadatelů o asistovanou reprodukci.Název a sídlo pracoviště: Sexuologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze, Iscare IVF, Praha.Metodika: Autoři psychologicky vyšetřili 38 párů žádajících o zařazení do programu asistovanéreprodukce pomocí standardních psychodiagnostických metod DOPEN, MAS a TIR.Výsledky: Muže a ženy z neplodných manželství lze charakterizovat tím, že mají sklony k mírněpsychopatickým projevům v chování; muži z neplodných manželství vykazují ve srovnánís obecnou populací více neurotických rysů; u žen byla zjištěna zvýšená úzkostnost a snaha jevitse sociálně v co nejpřijatelnějším světle; manželské soužití v neplodných párech není podstatněnarušené, a jeví se dokonce jako méně konfl iktní, než je běžné, přičemž konzistence mužskýchi ženských rolí v neplodných párech je vyšší než v obecné populaci; muži ze zkoumaného souboruse vnímají a jsou i svými partnerkami vnímáni jako méně maskulinní.Závěr: U mužů ani u žen z neplodných manželství nebyly zjištěny závažnější osobnostní či vztahovéanomálie, manželské soužití není neplodností páru výrazněji narušené.

Klíčová slova:
neplodná manželství, psychologické charakteristiky, párové charakteristiky

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account