Mikrobiologické nálezy u pacienteks rekurentní vulvovaginální kandidózouve Fakultní nemocnici Hradec Královév letech 1995-2002


Authors: V. Buchta 1,3;  J. Špaček 2
Authors‘ workplace: Ústav klinické mikrobiologie, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. M. Špliňo, DrSc. 2Gynekologická a porodnická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 3Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fa 1
Published in: Čes. Gynek.2004, , č. 1 s. 7-14
Category:

Overview

Cíl studie:
Vyhodnocení mikrobiologických nálezů u pacientek s rekurentní vulvovaginální kandidózou(RVVK) s důrazem na stanovení druhového spektra kvasinek a jejich in vitro citlivostik antimykotikům.Typ studie: Retrospektivní laboratorní a klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Ústavklinické mikrobiologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd,Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.Metoda: Vyhodnocení klinických dat ze zdravotní dokumentace pacientek gynekologické ambulanceKliniky porodnictví a gynekologie LF UK v Hradci Králové a jejich laboratorních nálezůzískaných z mikrobiologického vyšetření na Ústavu klinické mikrobiologie, LF UK v HradciKrálové v letech 1995-2002.Výsledky: Candida albicans odpovídala za 88,5 % epizod RVVK v souboru 56 pacientek. Dále bylyvýznamněji zastoupeny C. glabrata (4,9 %) a C. krusei (3,1 %). Druhové spektrum RVVK a vulvovaginálníkandidózy se výrazně nelišilo s výjimkou Saccharomyces cerevisiae (0,7 % u RVVK vs. 3,7 %u akutní VVK). Mykologický nález u žen s RVVK byl v 61 vzorcích (20,5 %) doprovázen bakteriálnímikrobiotou s převahou izolátů Streptococcus agalactiae (n=15) a Gardnerella vaginalis (n=9). Snížená citlivost, zvláště k azolovým antimykotikům, byla zaznamenána u kmenů C. glabrata, C.krusei a S. cerevisiae; všechny ostatní kvasinkové izoláty byly citlivé k deseti testovaným antifungálnímlékům pomocí diskového testu.Závěr: Mikrobiologický nález je rozhodující pro stanovení diagnózy RVVK. Nejčastěji zastoupenýmetiologickým agens způsobujícím jednotlivé ataky RVVK i akutní vulvovaginální kandidózybyla C. albicans, která byla všeobecně citlivá ke všem testovaným antimykotikům.

Klíčová slova:
vulvovaginální kandidóza, Candida, Saccharomyces, antimykotika, mikrobiota,pochva

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account