Jsou informace, které poskytujemetěhotným ženám před invazivnímprenatálním vyšetřením, dostatečné?


Authors: H. Víšková 1;  J. Vacková 1;  V. Vranová 2;  P. Calda 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc 1
Published in: Čes. Gynek.2004, , č. 1 s. 33-36
Category:

Overview

Typ studie:
Dotazníková studie. Cílem projektu bylo zjistit kvalitu informovanosti těhotných ženpodstupujících invazivní výkon prenatální diagnostiky a znalosti porodních asistentek o těchtovýkonech.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Dotazníkovou formou bylo osloveno 200 těhotných žen a 160 porodních asistenteka studentek. Získaná data byla statisticky zhodnocena pomocí neparametrického χ2 testu na hladiněvýznamnosti 5 % a Kruskalova-Wallisova testu (analýza rozptylu pro ne-normální rozdělenínáhodné veličiny).Výsledky: Zjistili jsme, že 85 % těhotných bylo spokojeno s informací o výkonu podanou jejichošetřujícím gynekologem, 53 % těhotných má v souvislosti s výkonem obavy. Největší procentotěhotných se obává komplikací výkonu, na druhém místě stojí obavy z výsledku vyšetření.Závěr: Podle výsledků naší studie nejsou ani těhotné ženy podstupující invazivní výkon, ani porodníasistentky adekvátně informovány o přínosu a rizicích invazivních výkonů prenatální diagnostiky.

Klíčová slova:
invazivní metody prenatální diagnostiky, mateřská úzkost, informovanost matek,vědomosti porodních asistentek

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account