Zvyšuje klesající mortalita závažnouneonatální neurosenzorickou morbiditu?


Authors: M. Dokoupilová;  R. Plavka
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení s JIRP, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Klener, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 326-330
Category:

Overview

Cíl studie:
Zhodnotit vztah mortality a incidence závažné neonatální neurosenzorické morbiditynovorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH, p. h. < 1499 g) ve 3 obdobích charakterizovanýchodlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.Charakter studie: Retrospektivní analýza dat ve 3 pětiletých obdobích.Pracoviště: Perinatologické centrum VFN a 1. LF UK, Praha.Soubor a metoda: Všichni živě narození NVNPH v letech 1987 - 2001 byli rozděleni podle narozenído 3 pětiletých období, která lze charakterizovat odlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.I. 1987 - 1991: presurfaktantové období s nestandardním antenatálním podáváním steroidů a bezdefinované hranice viability plodu; II. 1992 - 1996: přechodné období; III. 1997 - 2001: surfaktantovéobdobí se standardním antenatálním podáváním steroidů a definovanou hranicí viability plodu.NVNPH byli dále rozděleni a hodnoceni ve třech hmotnostních subkategoriích (p. h. < 750 g, p.h. =750 - 999 g, p. h. = 1000 - 1499 g).Mortalita byla hodnocena jako úmrtí pacienta na našem oddělení do propuštění. Mezi NVNPH sezávažnou neonatální neurosenzorickou morbiditou (NNsM) byli zahrnuti pacienti s nejméně jednouz následujících diagnóz: intraventrikulární krvácení 3. - 4. stupně (IVH 3. - 4. st.), posthemorhagickýhydrocephalus (PHH), cystická forma periventrikulární leukomalacie (cPVL), meningitis,ventriculitis, encephalitis (M/E), retinopatie > III. stupně (ROP > III. st.). Pro statistické zhodnocenírozdílů mezi I. a III. obdobím byl použit 2 test.Výsledky: Celkem se v období 1987 - 2001 narodilo 873 a zemřelo 208 NVNPH. Mortalita v jednotlivýchobdobích postupně klesala: I. období 111/226 (49 %); II. období 55/217 (25 %); III. období 42/430 (10 %).Významný pokles mortality byl zaznamenán ve všech hmotnostních subkategoriích (p < 0,001).Incidence závažné NNsM byla hodnocena u 612 NVNPH. V hmotnostní subkategorii < 1000 g sev průběhu 3 období nezměnila a významně poklesla v hmotnostní subkategorii 1000 - 1499 g veIII. období v porovnání s I. obdobím (13/73 (18 %) vs 14/215 (6 %), p < 0,01).Závěr: Významně klesající mortalita ve všech hmotnostních subkategoriích NVNPH nezvýšilaincidenci závažné neonatální neurosenzorickémorbidity u novorozenců s porodní hmotností < 1000 ga příznivě se promítla do snížení incidence závažné neonatální neurosenzorické morbidity novorozencůs p. h. 1000 - 1499 g.

Klíčová slova:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account