Antepartální kardiotokografiea dopplerovská flowmetriev diagnostice hypoxie plodu


Authors: M. Větr;  P. Dzvinčuk;  M. Kudela;  M. Procházka
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2002, , č. 5 s. 244-251
Category:

Overview

Cíl studie:
Analýzou nejzávažnějších porodnických případů v pětiletém období zhodnotit přínosantepartálního KTG a dopplerovské flowmetrie v diagnostice ohrožení plodu a určit podíl rizikovýchfaktorů hypoxie v těhotenství.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická analýza.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.Metodika: V retrospektivní analýze vycházející z 6494 porodů v pětiletém období (1996–2000) hodnotímeselektovaný výběr 1087 nejzávažnějších stavů s diagnózou hrozící hypoxie plodu. V hodnocenémsouboru podstoupilo antepartální kardiotokografické vyšetření 90,3 % těhotných,dopplerovskou flowmetrii 50,8 % pacientek s určením umbilikálních RI a PI indexů. Diagnózahypoxie novorozence se opírala o hodnocení podle skóre Apgarové < 7 a pH arteriální pupečníkovékrve < 7,20. Srovnáváme obě diagnostické metody ke společnému zlatému standardu ve schopnostipředpovědět hypoxii. V modelu logistické regrese hodnotíme rizikové faktory těhotenství vevztahu k hypoxii plodu.Výsledky: Klinické projevy hypoxie mělo 114 novorozenců (10,5 %). Perinatálně zemřelo 46 dětí,šestnáct bylo mrtvorozených. Patologické antepartální KTG nálezy jsou spojeny s aktivnějšímipostupy (časnější ukončení těhotenství, SC, preindukce prostaglandiny). Patologické antepartální KTG a flowmetrie byly paradoxně častěji spojeny s lepším stavem novorozence. Patologické nálezyantepartální KTG byly významně méně časté u novorozenců s hypoxií než bez ní, 27 % vs 40,9 %(relativní riziko 0,56 [95 % CI 0,36–0,88], p=0,01), zatímco patologické nálezy umbilikální flowmetriebyly nevýznamně častější 34,9 % vs 33 % (relativní riziko 1,08 [95% CI 0,59–1,97], p=0,9). Oběvyšetření podstoupilo 547 (50,3 %) žen z celého souboru, u 43 (7,9 %) z nich došlo k hypoxii plodu.Senzitivita: KTG 32,6 %; dopplerovské flowmetrie 34,9 %; specifita: KTG 51,4 %, dopplerovská flowmetrie67,3 %; falešně pozitivní KTG 48,6 % dopplerovská flowmetrie 32,7 %.Analýza rizikových faktorů těhotenství – ve vztahu k hypoxii plodu zpětnou eliminací – určujejako významná rizika krvácení v těhotenství (n=76, OR 2,35 [95% CI 1,31–4,23], p=0,01) a předčasnýporod (n=258, OR 2,02 [95% CI 1,34–3,05], p=0,0004).Závěr: Hodnota antepartálního KTG a dopplerovské velocimetrie v předpovědi hypoxie novorozenceje nízká. Nižší frekvence patologických nálezů u postižených novorozenců souvisí pravděpodobněs tím, že část hypoxií nastává až za porodu a nelze je antepartálně předpovědět. Vysokýpočet falešně pozitivních nálezů může být způsoben adaptačními schopnostmi a rezervami dítěte,aktivnějším přístupem při známkách ohrožení a nesprávnou interpretací nálezů. Předčasný poroda krvácení představují významná rizika hypoxie novorozence.

Key words:
antepartální kardiotokografie (KTG), umbilikální dopplerovská flowmetrie,hypoxie novorozence, rizikové faktory

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×