Úloha tumor supresorů a virových onkoproteinů přicervikální karcinogenezi


Authors: M. Anton 1,3;  M. Horký 2;  O. Bláha 1,3
Authors‘ workplace: Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Head: Doc. MUDr. J. Žaloudík, CSc. 2 Inst. Pathol. Physiol. Faculty of Medicine Masaryk Univ., Brno, Head: Prof. MUDr. RNDr. J. Vácha, DrSc. 3 IInd Dept. Obstet. Gynecol. Faculty of Medicine, Masaryk Univ., Brno, H 1
Published in: Čes. Gynek.2000, , č. 4 s. 275-278
Category:

Overview

Cílem článku je podat přehled o molekulárních mechanismech cervikální karcinogenezy, které sev současnosti opírají o interakci tumor supresorů (p53, RB, p73) a virových onkoproteinů (E6, E7).Je známo, že degradace proteinu p53, jako následek vazby s E6, vede k inhibici apoptózy, poškoze -ní reparačních mechanismů DNA a k mutagenezi. Objasnění mechanismu p53-dependentní karci-nogeneze závisí nejen na interakci s virovými onkoproteiny, ale také na buněčných proteinechnapř. MDM2, bcl-2 a RB. Polymorfismus proteinu p53 je dalším faktorem, který je spojován sevznikem karcinomu čípku. Existují však také důkazy o tom, že alterace proteinu p53 není nezbyt-nou podmínkou maligní transformace v případě cervikální neoplazie. Většina experimentálnícha klinických prací se shoduje v tom, že virový onkoprotein E6 je součástí jak genotypu, tak fenoty-pu transformujících se buněk. Metody molekulární biologie umožňují nejen přesnou diagnózu, aleposkytují současně relevantní cíle pro možnou genovou terapii tohoto nádoru.

Klíčová slova:
virové onkoproteiny, tumor supresory, maligní změny, cervikální neoplazie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account