Úloha tumor supresorů a virových onkoproteinů přicervikální karcinogenezi


Authors: M. Anton 1,3;  M. Horký 2;  O. Bláha 1,3
Authors‘ workplace: Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Head: Doc. MUDr. J. Žaloudík, CSc. 2 Inst. Pathol. Physiol. Faculty of Medicine Masaryk Univ., Brno, Head: Prof. MUDr. RNDr. J. Vácha, DrSc. 3 IInd Dept. Obstet. Gynecol. Faculty of Medicine, Masaryk Univ., Brno, H 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 275-278
Category:

Overview

Cílem článku je podat přehled o molekulárních mechanismech cervikální karcinogenezy, které sev současnosti opírají o interakci tumor supresorů (p53, RB, p73) a virových onkoproteinů (E6, E7).Je známo, že degradace proteinu p53, jako následek vazby s E6, vede k inhibici apoptózy, poškoze -ní reparačních mechanismů DNA a k mutagenezi. Objasnění mechanismu p53-dependentní karci-nogeneze závisí nejen na interakci s virovými onkoproteiny, ale také na buněčných proteinechnapř. MDM2, bcl-2 a RB. Polymorfismus proteinu p53 je dalším faktorem, který je spojován sevznikem karcinomu čípku. Existují však také důkazy o tom, že alterace proteinu p53 není nezbyt-nou podmínkou maligní transformace v případě cervikální neoplazie. Většina experimentálnícha klinických prací se shoduje v tom, že virový onkoprotein E6 je součástí jak genotypu, tak fenoty-pu transformujících se buněk. Metody molekulární biologie umožňují nejen přesnou diagnózu, aleposkytují současně relevantní cíle pro možnou genovou terapii tohoto nádoru.

Klíčová slova:
virové onkoproteiny, tumor supresory, maligní změny, cervikální neoplazie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account