Embryotransfer po 5denní kultivaci


: J. Březinová;  M. Svobodová;  M. Labanová;  J. Dostál;  I. Oborná;  Š. Machač
: CAR, Gynek. -porod. klinika FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
: Ceska Gynekol 2000; (4): 215-219
:

Cíl práce:
Zjistit v podmínkách našeho centra, zda přenos blastocyst zvyšuje úspěšnost IVF a ET(G/ET) a zda přenos dvou blastocyst snižuje výskyt vícečetných gravidit (IR).Typ studie: Prospektivní studie 46 pacientek programu IVF a ET zahrnutých do prodloužené5denní kultivace.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce při gynek.-porod. klinice FN a LF UP,Olomouc.Metodika: Do souboru byly zařazeny pacientky, u kterých bylo získáno alespoň 5 embryí. Kultiva-ce probíhala v médiích fy Scandinavian IVF Science po dobu pěti dní.Výsledky: Ve sledovaném souboru (n = 46) byly získány moruly nebo blastocysty u 91 % pacientek.Úspěšnost IVF a ET po 5denní kultivaci a následném transferu dvou embryí byla 37 % gravidit nazapočatý cyklus (G/cyklus), 40 % gravidit na embryotransfer (G/ET) a implantační poměr 31 %(IR). Znepokojující je poměrně vysoké procento získaných dvoučetných gravidit (53 %). Provedlijsme vyhodnocení těchto parametrů: věk, příčina sterility, počet předcházejících cyklů IVF, sti-mulační schéma, hladina E2 v den aplikace hCG, počet získaných oocytů a pronukleárních stadií,procento dorostlých blastocyst, kvalita transferovaných embryí a výška endometria v den přeno-su. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn pouze u hladiny E2 v den aplikace hCG. Pacientky,které otěhotněly, měly nižší hladiny estradiolu (průměrná hodnota 11,8 ± 4,8 nmol/l) oproti pa-cientkám, které neotěhotněly (18,6 ± 11,9 nmol/l).Závěr: U vybraných skupin pacientek, které si zásadně nepřejí dvojčetné těhotenství, transferovatpouze jednu blastocystu.

Klíčová slova:
IVF a ET, transfer blastocyst

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account