Fetální jaderné erytrocyty cirkulujícív periferii gravidních žen jako neinvazivnízdroj detekce pohlaví fetu


: I. Hromadíková;  S. Karamanov 3;  M. Mrštinová 1;  K. Štechová;  J. Kofer 3
: II. dětská klinika 2. LF UK FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. 1 Gynek. -porod. klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 2 Oddělení lékařské genetiky, FN Motol, Praha, primář prof. MUDr. P. Goetz, DrS
: Ceska Gynekol 2000; (4): 219-223
:

Cíl práce:
Detekce pohlaví fetu z koncentrované frakce jaderných erytrocytů (NRBC), cirkulují-cích v periferní krvi gravidních žen.Metodika: Z 13 - 28 ml periferní krve 32 gravidních žen v rozmezí 16. - 40. týdne gravidity bylykoncentrovány jaderné erytrocyty pomocí dvojité magnetické separace buněk (double MACS).NRBC byly koncentrovány pomocí anti-CD71 monoklonální protilátky, značené superparamagne-tickými částicemi (microbeads) po předchozím odstranění mateřských leukocytů pomocí anti-CD14 a anti-CD45 microbeads. Pohlaví fetu bylo určeno na frakci koncentrovaných NRBCmetodou dvoubarevné fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s použitím X a Y specifickýchsond. Výsledky neinvazivního vyšetření byly konfirmovány s výsledky klasické cytogenetickéanalýzy.Výsledky: Metoda FISH prokázala přítomnost mužských fetálních buněk ve frakci jaderných eryt-rocytů koncentrovaných z periferní krve těhotných žen v 15/17 případech s potvrzeným mužskýmpohlavím fetu. U 15 testovaných těhotných žen s prokázaným ženským pohlavím fetu byly meto-dou FISH nalezeny ve frakci koncentrovaných jaderných erytrocytů pouze buňky se dvěma Xsignály.Závěr: Jaderné erytrocyty, cirkulující v krevním oběhu gravidních žen mohou být použity jakoalternativní neinvazivní zdroj detekce pohlaví fetu bez rizika falešných pozitivit, ale s rizikemfalešně negativních výsledků (2/17, 12 %). Problém falešné negativity je možno odstranit dokona-lejšími separačními technikami fetálních buněk a zdokonalením metod přípravy skel pro FISH.

Klíčová slova:
jaderné erytrocyty, MACS, prenatální diagnostika, fetální buňky, FISH

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account