Exprese matrix metaloproteinázy-1 (MMP-1) v lidskémendometriu je inverzně regulována interleukinem-1 alphaa sexuálními steroidy


Authors: C. F. Singer 1,4;  E. Marbaix 1,2;  I. Kokorine 1;  P. Lemoine 1;  J. Donnez 3;  Y. Eeckhout 1
Authors‘ workplace: International Institute of Cellular and Molecular Pathology, Director Prof. Dr. mult. DeDuve C., and 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 211-215
Category:

Overview

Cíl studie:
Vyšetřit regulaci perimenstruální MMP-1 exprese v lidském endometriu.Typ studie: In vitro studie za použití epiteliálních - stromálních co-kultur.Název a sídlo pracoviště: Oddělení celulární biologie, Internacionální institut celulární a moleku-lární biologie, patologické a gynekologické oddělení.Metodika: Na kontaktu závislé a nezávislé co-kultury byly etablovány a spíše „následně” bylaMMP-1 gen a protein exprese analyzována prostřednictvím RNase .Výsledky: MMP-1 exprese v endometriálních fibroblastech je zřetelně stimulovaná médiem, kterébylo předem podmíněno epiteliálními buňkami. Tato stimulace může být tlumena protilátkami,které působí proti interleukinu-1 alfa (IL-1 alfa). Ovariální steroidy inhibují produkci MMP-1takto stimulovaných fibroblastů in vitro.Závěr: Naše výsledky naznačují, že IL-1 alfa je nejdůležitějším parakrinním induktorem MMP-1 vefibroblastech endometria. Ovariální steroidy jsou s to MMP-1 produkci, která byla indukovanáIL-1 alfa, v lidském endometriu efektivně blokovat. Jsme toho názoru, že tento mechanismus jezodpovědný za MMP-1 represi, která nastává při vysoké hladině sexuálních steroidů, a za produk-ci a aktivitu MMP-1 během perimenstruální fáze, kdy jsou nízké koncentrace estrogenu a proges-teronu.

Klíčová slova:
MMP-1, lidské endometrium, sexuální steroidy, menstruace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account