Nemoc polycystických ovarií jakomultisystémová endokrinopatie


Authors: P. Podroužek;  T. Mardešić 1
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel ing. V. Wollmuth 1 Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2000, , č. 4 s. 260-268
Category:

Overview

Cíl studie:
Souhrn recentních poznatků v diagnostice, patofyziologii a léčbě nemoci polycystic-kých ovarií (PCOD).Typ studie: Literární souhrn popisující poznatky v porozumění komplexních vztahů změn biosyn-tézy ovariálních androgenů u PCOD.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábř. 157, 147 10 Praha 4,Sanatorium Pronatal, Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4-Hodkovičky.Závěr: Přestože tento syndrom je velmi heterogenní, společným výsledným metabolickým proje-vem jsou změny regulace aktivity enzymů zodpovědných za ovariální produkci androgenů, prav-děpodobně navozené či ovlivněné extraovariálními faktory - zejména inzulinovou rezistencí,hyperinzulinemií, růstovými faktory, luteinizačním hormonem a jejich výsledným biochemickýmprojevem. Extraovariální faktory pravděpodobně určují endokrinologické a klinické vyjádřenínemoci polycystických ovarií.

Klíčová slova:
nemoc polycystických ovarií, PCOD, inzulin, inzulinová rezistence

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account