Diagnostika intrinzickej nedostatočnostiuretrálneho zvierača u žien


Authors: J. Švihra;  K. Javorka jr.;  J. Ľupták;  J. Kliment
Authors‘ workplace: Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, prednosta prof. MUDr.
Published in: Čes. Gynek.2000, , č. 4 s. 257-260
Category:

Overview

Ciele štúdie:
Stanovenie intrinzickej nedostatočnosti uretrálneho zvierača (ISD) podľa tlakovéhobodu úniku v populácii žien so stresovou inkontinenciou.Typ štúdie: Prospektívna klinická štúdia.Názov a sídlo pracoviska: Urologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenské-ho v Martine, Slovenská republika.Metodika: Do štúdie bolo zahrnutých 204 žien so symptómami dolných močových ciest. Vylúčenébolo neurogénne ochorenie a nestabilita močového mechúra. Tlakový bod úniku moču sa stanovilpočas Valsalvovho manévra (VLPP). ISD znamenala únik pri hodnote nižšej ako 65 cm H2O.Plienkový test (PWT) bol pozitívny pri úniku väčšom ako 2 g za hodinu.Výsledky: Stresová inkontinencia moču bola v 134 prípadoch a kontinencia (kontrolná skupina)v 70 prípadoch. Prvý stupeň inkontinencie bol v 83 prípadoch, druhý stupeň v 45 prípadoch a tretístupeň v 6 prípadoch. ISD bolo v 14 prípadoch (10,5 %), 8 prípadov s druhým stupňom a 6 prípa-dov s tretím stupňom inkontinencie. Najlepšia korelácia bola medzi VLPP a PWT, symptómamiinkontinencie a vekom žien. U všetkých ISD bola v minulosti chirurgická suspenzia uretry.Záver: ISD sa vyskytuje v druhom (6 %) aj v treťom (4,5 %) stupni v bežnej populácii žien so streso-vou močovou inkontinenciou.

Klíčová slova:
močová inkontinencia, urodynamika, nedostatočnosť zvierača

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account