Vývoj reprodukčního zdraví ženv ČR v období 1993 - 1997IV. Vztah antikoncepce a uměléhoukončení těhotenství


Authors: Z. Štembera;  P. Velebil
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel ing. Vladimír Wollmuth
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 250-256
Category:

Overview

Cíl studie:
Zjistit, jaké změny v reprodukčním zdraví žen vyvolaly změny v systému zdravotnípéče a v sociální sféře. Dílčím cílem IV. části bylo zjistit změny ve vztahu klesajícího počtu UUTa zvýšeného používání antikoncepce v r. 1997 proti r. 1993.Typ studie: Retrospektivní srovnávací epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: Údaje pro srovnání počtu UUT a žen používajících antikoncepci byly použity z výsled-ků dvou předcházejících studií. Vzájemný vztah Antikoncepce/UUT byl analyzován z hlediskaeventuálního vlivu současně se měnících vybraných sociodemografických faktorů.Výsledky: Největší pokles absolutního počtu UUT při více než průměrném poklesu absolutníhopočtu žen nepoužívajících jednu ze tří účinných metod antikoncepce, vykázaly dílčí skupiny ženvdaných, se dvěma dětmi a středním vzděláním bez maturity. Naopak k největšímu relativnímupoklesu žen nepoužívajících jednu ze tří uvedených antikoncepčních metod došlo v dílčích skupi-nách žen 20 - 24letých, nulipar a vysokoškolaček, i když se tato změna neodrazila v relativnímpoklesu počtu UUT u těchto žen, který byl naopak menší než celostátní průměr. Obdobně největšírelativní pokles počtu UUT v dílčích skupinách žen rozvedených a 25 - 29letých byl provázen jenpodprůměrným poklesem žen nepoužívajících jednu ze tří účinných antikoncepčních metod.Závěr: Rozdílné výsledky hodnot v měnícím se vztahu Antikoncepce/UUT v souvislosti s analyzo-vanými sociodemografickými faktory ve sledovaném období dokazují, že vliv těchto faktorů nauvedený vztah je nepochybný. Tím, že působení těchto faktorů na vztah Antikoncepce/UUT sevzájemně prolíná, je rozsah vlivu jednotlivých faktorů, při jejich izolované analýze jen obtížnězhodnotitelný.

Klíčová slova:
epidemiologie, umělé ukončení těhotenství, antikoncepce, sociodemografické fakto-

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account