Frontotemporální demence


Authors: V. Franková
Authors‘ workplace: Psychiatrická léčebna Dobřany, ředitel MUDr. V. Žižka
Published in: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 210-219.
Category:

Overview

Frontotemporální demence (FTD) je heterogenní klinický syndrom způsobený progresivnídegenerací frontálních a/nebo temporálních laloků mozku nonalzheimerovského typu. Představujeasi 10 % všech demencí. Začíná nejčastěji mezi 45. a 65. rokem a trvá průměrně osm let od prvníchpříznaků až k smrti. Je charakterizována výraznou alterací osobnosti a sociálního chování a/neboporuchou řeči, postižením exekutivních funkcí, změnou jídelních zvyklostí a dalšími příznaky.Zrakověprostorové a mnestické funkce zůstávají relativně zachovány až do pokročilých stadiíchoroby. FTD je klinicky heterogenní skupina onemocnění s obrazem odpovídajícím oblastimozkového postižení. Nejčastěji se setkáváme s demencí frontálního typu, sémantickou demencía progresivní nonfl uentní afázií. Ostatní syndromologické jednotky jsou vzácné. V některýchpřípadech zůstává pouze ložiskové postižení s ohraničeným klinickým obrazem, většinou aledochází ke generalizaci změn i klinických příznaků, někdy až do obrazu plně rozvinuté demence.Klinickou diagnózu FTD stanovujeme na základě klinického obrazu a nálezu zobrazovacíchvyšetřovacích metod, defi nitivní diagnózu určuje patolog. Histopatologický nález je většinounespecifi cký, nebo s nálezem Pickových buněk a Pickových tělísek. Specifi ckou léčbu FTDneznáme, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu mohou vést ke zmírnění behaviorálníchporuch. Inhibitory cholinesteráz nejsou indikovány, v některých případech mohou vést ke zhoršeníchování.Práce shrnuje soudobé poznatky o FTD, využívá klinických zkušeností autorky.

Klíčová slova:
frontotemporální demence, Pickova choroba, demence frontálního laloku, sémantickádemence, progresivní nonfl uentní afázie.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Paediatric psychiatry Psychiatry
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×