Glutamátergní neurotransmise a její rolev patofyziologii schizofrenie


: J. Hons
: Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.
: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 220-228.
:

Poruchy funkce neuronů obsahujících excitační aminokyseliny se uplatňujív patofyziologii širokého spektra neurodegenerativních chorob. Dysfunkce neurotransmisezprostředkované excitačními aminokyselinami se může podílet také na patogenezi schizofrenie.Existují dvě glutamátové teorie patofyziologie schizofrenie. Hypotéza glutamátergní hypofunkcepředpokládá hypofunkci mozkových glutamátergních neuronů. Nejvýznamnějším důsledkemtéto hypotézy je možné terapeutické ovlivnění schizofrenní symptomatiky farmaky zvyšujícímiglutamátergní neurotransmisi. Byla zformulována také hypotéza glutamátergní hyperfunkce,jejímž východiskem je možné ovlivnění schizofrenní symptomatiky látkami snižujícímivyplavování glutamátu.

Klíčová slova:
glutamát, schizofrenie, glutamátergní hypotéza, NMDA receptor.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Paediatric psychiatry Psychiatry
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account