Moklobemid v léčbě erektilních dysfunkcí


: M. Kolomazník 1;  J. Kolomazník 2;  M. Richterová 3
: Soukromá sexuologická a psychiatrická ambulance, Plzeň1Psychiatrické oddělení a sexuologická ambulance, Pardubice2 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 3
: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 191-196.
:

Souhrn:
V práci bylo katamnesticky hodnoceno 109 pacientů s erektilní dysfunkcí (dále jenED) léčených po dobu 1–18 měsíců moklobemidem v denní dávce 150–600 mg. Průměrný věkpacientů byl 49 roků (21–71 r.). Výsledky léčby byly hodnoceny vždy po jednom měsíci podávánípreparátu, a to podle schopnosti dosažení takové erekce jako před vznikem ED. Hodnocení bylijako „upraven“ či „neupraven“ (tj. dosahoval/nedosahoval erekce jako před vznikem erektilnídysfunkce). Z celé skupiny (N=109) bylo upraveno 61 % pacientů. Převážně psychogenněpodmíněná ED byla zjištěna u 60 % pacientů (N=65), převážně organicky podmíněná ve 40 %(N=44). Vliv věku pacientů na délku a výsledek léčby se ukázal jako statisticky nevýznamný.U psychogenně podmíněných ED trvajících 1–4 roky došlo během léčby k úpravě u 74 %pacientů (N=40), při trvání dysfunkcí 5–18 roků pak u 55 % (N=6). U převážně organickypodmíněných dysfunkcí trvajících 1–4 roky bylo upraveno 58 % (N=21), bez efektu bylo 42 %(N=15). U organicky podmíněných, které trvaly 5–18 roků, nedošlo k úpravě u nikoho (N=8).Byla-li léčba moklobemidem u ED úspěšná, docházelo u 90 % těchto pacientů k úpravě do dvouměsíců. Kombinace moklobemidu s yohimbinem se u sledovaného souboru nejevila úspěšnějšínež monoterapie moklobemidem. Léčba moklobemidem u ED je podle uvedených výsledkůindikována při: psychogenní etiologii potíží, trvajících do 4 let, (méně úspěšná do 15 let),v případě organické etiologie do 4 let trvání. V léčbě dysfunkce, která se do 2 měsíců plněneupravila, se doporučuje pokračovat jen tam, kde jsou do dvou měsíců od počátku terapiealespoň náznaky úspěšnosti léčby.

Klíčová slova:
moklobemid, erektilní dysfunkce.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Paediatric psychiatry Psychiatry
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account