Pooperační sedace dexmedetomidinemu nemocných po revaskularizační operacimyokardu bez použití mimotělního oběhu


Authors: V. Černý 1;  J. Samek 2,3;  D. Cichý 2
Authors‘ workplace: Riyadh2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM 3Kardiochirurgická klinika, Univerzita Ka 1
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 21-27
Category:

Overview

Cíl práce:
Dexmedetomidin představuje novou možnost v sedaci nemocných v pooperačním období a intenzivní péči.Studie, zaměřené na pooperační podávání dexmedetomidinu zahrnují převážně nemocné po tzv. velkých výkonech včetněsrdečních operací. Cílem práce bylo posouzení účinnosti dexmedetomidinu v pooperační sedaci u pacientů po revaskularizačníoperaci myokardu bez použití mimotělního oběhu (tzv. OPCAB = off pump coronary artery bypass) ve srovnánís doposud používaným režimem analgezie pracoviště.Typ studie: Prospektivní otevřená srovnávací kohortní studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové.Soubor a metody: Soubor tvořilo 20 nemocných po OPCAB. Deseti pacientům byl podáván standardní režim analgezie –piritramid v dávce 15 mg i. m. po 12 hodinách (skupina K), deseti nemocným byl podáván dexmedetomidin (skupina DEX)v úvodní dávce 1 µg/kg během 10 minut a poté v udržovací dávce 0,2–0,7 µg/kg/hod s cílemdosažení hodnoty Ramsay skóre2–4. V případě klinických známek nedostatečné analgezie byl všem nemocným podáván morfin 5 mg i. v. Sledovanéukazatele: věk, pohlaví, ASA, NYHA, Ramsay skóre (RS), krevní tlak, tepová frekvence, dechová frekvence, saturacehemoglobinu, teplota, doba ventilační podpory (UPV), doba pobytu na JIP, nutnost doplnění analgezie, dávka dexmedetomidinu,cena za analgezii a sedaci v obou skupinách. Statistické zpracování: Sigma Stat Statistical Software, *p

Klíčová slova:
sedace – dexmedetomidin – revaskularizační operace srdce

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account