GENOTYPIZACE HLAVNÍHO HISTOKOMPATIBILNÍHO SYSTÉMU HLAPRO POTŘEBY TRANSPLANTACE HEMATOPOETICKÝCHKMENOVÝCH BUNĚK


Authors: M. Dobrovolná;  M. Loudová;  M. Vraná
Authors‘ workplace: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Published in: Listy rev. Lék., , 2002, č. 3, s. 0
Category:

Overview

Transplantace kostní dřeně či periferních kmenových buněk je součástí standardních protokolů v léčení hematologickýchmalignit i metabolických poruch a imunodeficiencí. Z hlediska kompatibility dárce a příjemce HSC je rozhodující shoda v pětiHLA lokusech: HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DQB1. Míra shody mezi pacientem a dárcem v HLA systému, který je nejpolymorfnějšímgenetickým systémem člověka, je spolehlivě detegovatelná pouze na úrovni DNA. Naše pracoviště provádí určování HLAkompatibility pro potřeby Ústavu hematologie a krevní transfuze a 2. dětské kliniky FN Motol. Ročně se jedná asi o 200vyšetřených osob.

Klíčová slova:
transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) – hlavní histokompatibilitní systém (HLA) – genotypizace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account