International Menopause Society – všeobecný konsenzus k užívání menopauzální hormonální terapie


Authors: Peter Koliba
Authors‘ workplace: místopředseda České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP
Published in: Prakt Gyn 2013; 17(2): 163-164
Category:

Úvod

V letošním druhém vydání časopisu Climacteric [1] bylo zveřejněno Prohlášení o celosvětovém konsenzu na užívání hormonální terapie v menopauze. Po několika letech nejasností tak máme konečně jednoduchý a jasný návod při zvažování tohoto typu léčby.

Konsenzus

V posledních 10 letech jsme se v otázce užívání menopauzální hormonální terapie (MHT také označované jako hormone replacement therapy – HRT) setkávali s mnoha nejasnostmi. Nové důkazy, zejména v otázkách bezpečnosti a prevence některých onemocnění, však vyžadují změnu dříve přijatých klinických doporučení. Nejasnosti o bezpečnosti užívání a protektivním vlivu vedly u mnohých žen ke zbytečnému odporu k užívání MHT. Regionální menopauzální společnosti pravidelně zveřejňují a aktualizují podrobná revidovaná doporučení. Mnohé nejasnosti vznikly na základě rozdílů v publikovaných regionálních odborných doporučeních. V poslední revizi je již rozdílů mnohem méně. Proto Mezinárodní menopauzální společnost (The International Menopause Society – IMS) převzala iniciativu a uspořádala diskusi u kulatého stolu. V listopadu 2012 se podařilo dosáhnout konsenzu mezi zástupci hlavních regionálních menopauzálních společností v oblasti základních doporučení k užívání MHT. Cílem bylo vytvořit krátký dokument, který obsahuje konsenzus v základních bodech. Je třeba si uvědomit, že problematika onemocnění spojených s menopauzou je celosvětovým problémem a také regulační omezení léčby jsou v jednotlivých zemích odlišná. Tento základní konsenzus tedy nenahrazuje podrobnější doporučení, která vydávají jednotlivé regionální menopauzální společnosti. Tento dokument zdůrazňuje mezinárodní konsenzus na MHT a je zaměřen na posílení postavení žen a zdravotníků při používání MHT.

Základní principy

MHT je nejúčinnější léčba vazomotorických příznaků spojených s menopauzou obecně, ale výhody převažují rizika zejména u symptomatických žen před dosažením věku 60 let nebo do 10 let po menopauze.

 • MHT je efektivní a vhodná pro prevenci osteoporotických zlomenin u rizikových žen v období před dosažením věku 60 let nebo do 10 let po menopauze.
 • Randomizované klinické studie a observační výsledky, stejně jako metaanalýzy dokazují, že standardní dávka „čistých“ estrogenů v MHT může u žen mladších 60 let věku a do 10 let od menopauzy snížit riziko ischemické choroby srdeční a celkovou mortalitu. Údaje o užívání kombinované MHT s estrogeny a progestiny v této populaci ukazují podobný trend při hodnocení mortality, ale ve většině randomizovaných studií nebylo zjištěno výrazné zvýšení nebo snížení rizika srdečního onemocnění.
 • Lokální aplikace nízké dávky estrogenů je vhodná pro ženy, jejichž příznaky jsou omezeny pouze na suchost v pochvě nebo potíže související s pohlavním stykem.
 • Estrogenní MHT v monoterapii je vhodná u žen po hysterektomii, ale pokud má žena dělohu, je nutné i podávání kombinované estrogen-progestagenové MHT.
 • Podání MHT je třeba zvažovat individuálně, se zřetelem na kvalitu života a zdravotní priority, jakož i osobní rizikové faktory, jako je věk, doba od počátku menopauzy a riziko žilního tromboembolizmu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční a rakoviny prsu.
 • Riziko žilní trombózy a ischemické cévní mozkové příhody se zvyšuje u perorálně podávané MHT, ale u žen mladších 60 let je absolutní riziko vzácné. Observační studie poukazují na nižší riziko u transdermální terapie.
 • Riziko rakoviny prsu spojené s užíváním MHT u žen starších 50 let je složitou otázkou. Zvýšené riziko rakoviny prsu je primárně spojeno s přidáním progestagenu k estrogenové terapii a souvisí s délkou užívání. Riziko rakoviny prsu ve vztahu k užívání MHT obecně je malé a toto riziko se po ukončení léčby snižuje.
 • Dávka a délka podávání MHT musí být v souladu s důvody léčby a s ohledem na její bezpečnost a měla by být individuální.
 • U žen s předčasným ovariálním selháním se doporučuje podávání celkové MHT minimálně do průměrného věku přirozené menopauzy.
 • Používání na zakázku vyrobených bioidentických hormonů se nedoporučuje.
 • Aktuální údaje o bezpečnosti nepodporují užívání MHT u žen, které prodělaly rakovinu prsu.
 • Toto základní doporučení bude v budoucnu revidováno na základě nových důkazů, které budou k dispozici.

Doručeno do redakce dne 21. dubna 2013

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

koliba@gynartis.cz

Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP

www.meno-andro.cz


Sources

1. de Villiers TJ, Gas MLS, Haines CJ, Hall JE, Lobo RA, Pierroz DD, Rees M (eds). Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy. Climacteric 2013;16(2): 203–204.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account