Forensic aspects of assisted reproduction within the legislation context of the Czech and Slovak Republics.


Authors: K. Račková 1;  R. Hudeček 2;  R. Krajčovičová 2
Authors‘ workplace: Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta UK Bratislava 1;  Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno 2
Published in: Prakt Gyn 2009; 13(3): 167-177

Overview

Assisted reproduction, as a specific branch of medicine, impacts on many areas of human life. This is a topical issue in view of the fact that an increasing number of children every year are born following the use of various methods of assisted reproduction. Availability of these methods on one hand provides hope to infertile couples that are unsuccessful in attempting to conceive naturally and, on the other hand, this branch of medicine has from the first successful assisted conceptions been linked to a number of ethical, moral, as well as legislative uncertainties that were and still are today the subject to extensive discussions. Important differences are obvious in the legislation of individual countries when attempts are made to answer the raised questions. There are a number of countries that are justifiably considered as pioneers in their approach to this area legislation but also a number of countries where appropriate legislation is completely missing. Slovak Republic, in contrary to our western neighbours, is among the latter group of countries with regard to this issue and, even though the various methods of assisted reproduction are available here, the country lags behind the trend to regulate this complicated area of legal relationships with appropriate legislation. Therefore, medical interventions to aid human reproductions remain legally unresolved and, when they take place, it is necessary to at least comply with the provisions of the legal decrees that as lex generalis regulate the area of healthcare provision in general. Nevertheless, in clinical practice this is insufficient in many aspects. This paper thus aims to highlight some of the most frequently discussed issues that merit appropriate attention and to suggest solutions within the existing legislation in selected countries.

Keywords:
forensic aspects – assisted reproduction – in vitro fertilisation – gamete donation – foster mothering


Sources

1. Frinta O. Asistovaná reprodukce – nová právní úprava. Právní fórum 2007; 4(4): 123–130.

2. Veberová M, Uhlíř D. Některé právní aspekty asistované reprodukce. Právník 1999; 138(1): 89–96.

3. Hrušáková M, Králíčková Z. České rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita 2006.

4. Lazar J et al. Občianske právo hmotné (Prvý zväzok). Bratislava: Iura edition 2006.

5. Vlček R, Hrubešová Z. Zdravotnícke právo. Bratislava: Epos 2007.

6. Pavelková B, Kubíčková G, Čečotová V. Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou. Šamorín: Heuréka 2005.

7. Cirák J, Pavelková B, Števček M. Rodinné právo. Šamorín: Heuréka 2008.

8. Svoboda J, Ficová S. Zákon o rodine: Komentár; Judikatúra, súvisiace predpisy a vzory rodinnoprávnych podaní. Bratislava: Eurounion 2005.

9. Drgonec J, Holländer P. Moderná medicína a právo. 2nd ed. Bratislava: Obzor 1988.

10. Mach J et al. Zdravotnictví a právo: Komentované předpisy. 2nd ed. Praha: LexiNexis CZ 2005.

11. Drgonec J. Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava: Archa 1996.

12. Barancová H et al. Medicínske právo. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. Trnava, Bratislava: Veda 2008.

13. Holub M, Nová H, Sladká Hyklová J. Zákon o rodine – komentář a předpisy související. 8th ed. Praha: Linde 2007.

14. Drgonec J. Právne otázky medicínskych výkonov na plánovanie rodičovstva (I. časť). Právny obzor 1992; 75(5): 436–444.

15. Kramná J. Lidské embryo v zrcadle práva. Justičná revue 1991; 43(5): 10–14.

16. Zikmundová E. Poznámky k problematice umělého oplodnění. Správní právo 1978; 11(6): 358–369.

17. Haderka J. Surogační mateřství. Právny obzor 1986; 69(10): 917–934.

18. Drgonec J. Právne problémy umelého oplodňovania a ich úprava v ČSSR. Právny obzor 1984; 67(2): 138–156.

19. Planková O. Úvahy nad novelizáciou úpravy rodinnoprávnych vzťahov. Právny obzor 1984; 67(4): 330–344.

20. Drgonec J. Génové právo. Právny obzor 1991; 74(9–10): 517–522.

21. Haderka J. Právní ochrana statusu dítěte narozeného z lékařsky navozeného oplodňování: co je a co není právně přípustné v ČR. Správní právo 1998; 31(4): 216–226.

22. Chvistková J. Úmluva o právech dítěte z pohledu „medicínskeho práva“. Justičná revue 1992; 44(11): 37–44.

23. Haderka J. Bioetika: od etiky k právu, od práva k etice. Správní právo 1998; 31(2): 122–128.

24. Fábry B. Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti. Právny obzor 2005; 88(4): 370–379.

25. Fryštenská M. Otazníky okolo asistované reprodukce. Právo a rodina 2004; 6(3): 13–18.

26. Winterová A. Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní právo 2003; 36(5–6): 314–317.

27. Hudeček R, Ventruba P, Unzeitig V et al. Ovarian hyperstimulation syndrome development in assisted reproduction treatment – risk factors analysis using data mining. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Masarykianae Brunensis 2006; 78(6): 329–340.

28. Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v znení neskorších právnych predpisov.

29. Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR č. 24/1983 Zb., o podmienkach pre umelé oplodnenie.

30. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Zb., o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

31. Zákon č. 576/2004 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32. Zákon č. 36/2005 Z.z., o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

33. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., v znení neskorších právnych predpisov.

34. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., v znení neskorších právnych predpisov.

35. Návrh zákona o využití biológie a medicíny v zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36. Úprava Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 18/1982 Sb., o podmínkách pro umělé oplodňování.

37. Zákon č. 277/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

38. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

39. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.

40. Španielsky zákon č. 35/1988 Sb., o technikách asistovanej reprodukcie.

41. Dôvodová správa k zákonu č. 36/2005 Z.z., o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

42. Dôvodová správa k zákonu č. 277/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

43. Dôvodová správa k návrhu zákona o využití biológie a medicíny v zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

44. Judikát č. R 49/1990; Rozsudek okresního soudu v Šumperku

45. Stránka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Dostupné z: http://www.health.gov.sk.

46. Stránka oxfordského časopisu Human Reproduction. Dostupné z: http://humrep.oxfordjournals.org.

47. Stránka Medzinárodnej organizácie pre gynekológiu a pôrodníctvo. Dostupné z: http://www.figo.org.

48. Stránka centra asistovanej reprodukcie Iscare, a.s. Dostupné z: http://www.iscare.sk.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account