Fetální EKG v predikci intrapartální hypoxie plodu


Authors: Z. Hájek
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 168-171
Category: Review Article

Overview

Intrapartální hypoxie plodu je jednou z nejčastějších příčin hypoxicko-ischemických postižení CNS novorozence a vzniku trvalého handicapu. Výskyt mnohdy souvisí s podceněním průběhu porodu porodníkem, který porod vede a za jeho průběh zodpovídá. Proto vstupuje do současného porodnictví stále novější přístrojová technika, která umožňuje objektivně posoudit rozvoj intrapartální hypoxie plodu. Postupně byly zavedeny do praxe kardiotokografie (CTG), fetální pulzní oximetrie (FpO2) a v poslední době zcela nová metoda hodnotící ST úsek fetálního EKG–STAN. Ukazuje se, že tato metoda v predikci hypoxie plodu vykazuje nejvyšší specificitu a dobře signalizuje rozvoj metabolické acidózy plodu, stav, který ohrožuje plod v době porodu a může vést k postižení životně důležitých orgánů. Myokard plodu citlivě reaguje na vyplavení stresových hormonů, rozvoj anaerobního metabolizmu a změny v hladině draslíku. Tyto změny se projeví na fetálním EKG postupně podle rozvoje hypoxie zvýšením vlny T, zvýšením T/QRS úseku až po závažnou bifázicitu úseku ST. Ta již odráží velmi závažný stav plodu in utero spojený s rozvinutou metabolickou acidózou. 

Klíčová slova:
hypoxie plodu, ST-analýza, monitorování za porodu.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account