Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárnícha metabolických nemocí u populace okresu Šumperk


Authors: L. Máchová;  V. Janout;  L. Čížek;  F. Beška 1;  J. Lorenc 1;  J. Koutná 2
Authors‘ workplace: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc 1Krajský nádorový registr FN, Ostrava 2Onkologické oddělení M-VIA NOVA Ltd., Zábřeh
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 90-93
Category:

Overview

Východisko.
Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou v České republice odpovědná za téměř 80 % celkovémortality. Zjištění výskytu faktorů, které zvyšují riziko vzniku těchto nemocí, je nezbytným základem pro jejichprevenci. Tento článek analyzuje výskyt rizikových faktorů u osob, které se podrobily 1. a 2. onkologické prohlídcev okrese Šumperk.Metody a výsledky. U údajů shromážděných v průběhu onkologických prohlídek bylo provedeno sjednocení diagnózdle Mezinárodní klasifikace nemocí. Data byla upravena do standardního databázového formátu, který bylstatisticky zpracováván pomocí programu SPSS. U osob, které se účastnily 1. respektive 2. preventivní prohlídky,byl hodnocen výskyt obezity, hypertenze, hyperglykémie, hypercholesterolémie, hyperurikémie a kuřáctví. V průběhuprvních prohlídek bylo vyšetřeno 49 426 osob, z toho bylo 22 857 mužů (46,2 %) a 26 569 žen (53,8 %).Z tohoto souboru se druhé prohlídky zúčastnilo 40 386 osob, 18 378 mužů a 22 008 žen. Z výsledků vyšetření bylhodnocen výskyt rizikových faktorů.Závěry. Celkový výskyt obezity byl u mužů nižší, než u populace 6 okresů České republiky (MONICA). U hypertenzebyl u druhé prohlídky pozorován mírný pokles prevalence systolické hypertenze oproti první prohlídce, cožlze vysvětlit léčbou osob, u nichž byla při první prohlídce hypertenze zjištěna.Ve srovnání s projektem MONICA jevýskyt hypertenze ve studované populaci více než dvakrát vyšší. Nebyl zjištěn významný rozdíl ve výskytuhyperglykémie u mužů a u žen. U mužů i u žen byla zjištěna vysoká prevalence hypercholesterolémie kolem 70 %osob. V obdobímezi oběma prohlídkami však došlo k poklesu prevalence hypercholesterolémie což odpovídá trendu,který v populaci ČR pokračuje i v následujících letech. U mužů a v menší míře i u žen byl pozorován u druhéprohlídky pokles prevalence kuřáctví. Ve srovnání s projektem MONICA je v analyzovaném souboru prevalencekuřáctví u mužů vyšší, u žen naopak nižší.

Klíčová slova:
rizikové faktory, kardiovaskulární, nádorové, metabolické.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×