Moje stáří: projekt prevence kardiovaskulárního rizika a demence


: Geriatrie a Gerontologie 2018, 7, č. 4: 178-181
:

Jak jsme již psali v minulém čísle časopisu, projekt Moje stáří je zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby.

Měření arteriální tuhosti

V rámci zlepšení péče o naše zákazníky jsme rozšířili současně poskytované poradenské služby v lékárnách Moje lékárna i o možnost konzultací ohledně posouzení arteriální tuhosti – stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika. Primárním cílem je tedy identifikovat jedince ohrožené rizikovými faktory a upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře. V rámci konzultací za pomocí dotazníku zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouřeni, hypertenzi, diabetes, obezitu, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity. Poté je zaznamenán výsledek měření stáří cév. Jedná se o klinicky ověřenou metodu posouzení arteriální tuhosti změřením rychlosti aortální pulzní vlny (Pulse Wave Velocity – PWV), která je významným nezávislým biomarkerem pro progresi kardiovaskulárních onemocnění a jeho měření je doporučováno mezinárodními společnostmi kardiologie a hypertenze.

Měření stáří cév provádíme přístrojem Agedio B900, který je ověřený v četných klinických studiích publikovaných v nejprestižnějších medicínských časopisech (American Journal of Hypertension, European Heart Journal, Journal of Hypertension, Atherosclerosis, Hypertension research, Angiology, PLOS ONE atd.). Je validovaný v komparativních studiích s intra-aortálními invazivními metodami a CMR (Hypertens Res. 2016 Oct 20. doi: 10.1038/hr.2016.132; Blood Press Monit. 2013 Jun;18(3): 173–6; Hypertension Research 2012, 35 (10), 980–987; PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0116862 January 22, 2015) a získal nejvyšší A/A stupeň validace dle nejpřísnějších kriterií BHS (British Hypertension Society).

Určení stáří cév

Kromě arteriální tuhosti, tzv. stáří cév, jsou výsledkem měření i výstupy pro lékaře s ukazateli dalších parametrů hemodynamiky (centrální – aortální krevní tlak, srdeční výdej, periferní rezistenci řečiště atd.). Obdobný program běží v EU v Holandsku, Německu, Španělsku, Švýcarsku, ale také už druhým rokem i v ČR. Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o 8 let vyšší než u vašich vrstevníků“ než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Předpokládáme, že se tím zvýší spolupráce pacientů v oblasti životosprávy, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné léčby, a tím i prevence KV příhod. Dle zkušeností ze zahraničí očekáváme, že výsledky většiny jedinců budou standardní a odpovídat riziku zdravých lidí mapovaných dle jejich věkové skupiny (odhadem dle zkušeností 75 %). Objeví-li se osoby s nápadnými, zvýšenými hladinami rizika, doporučíme, aby vyhledaly odbornou lékařskou péči a získaly kvalifikované a úplné posouzení rizik. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku.

Posouzení mozkového stáří

Projekt Moje stáří si však neklade za cíl pouze osvětu v oblasti kardiovaskulárních rizik, ale i v oblasti duševního zdraví. Díky prodlužujícímu se věku, změnám životního stylu a prostředí narůstá riziko degenerativních onemocnění mozku. I z těchto důvodů plánujeme měření stáří cév rozšířit o možnost posouzení mozkových asociací – mozkového stáří a tím i míru rizika postižení nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, kterým je demence. Počty pacientů s diagnózou demence každým rokem narůstají. V České republice již dnes žije více než 150 000 osob s diagnózou demence. V současnosti neexistuje efektivní léčba, a proto je pro udržení kvality života pacientů zcela zásadní včasná diagnóza umožňující zmírnit dopady onemocnění. Primárním cílem je i zde identifikace jedinců bez příznaků, případně s nespecifickými příznaky, které nepřisuzují demenci, a upozornit je na zvýšené riziko a doporučit další konzultaci v případě nutnosti u jejich lékaře nebo v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Pro stanovení raných příznaků demence plánujeme použít inovativní nástroj EnCare Congnitive Association Test (ECAT), který pro komunikaci s klienty využívá, na rozdíl od klasických dotazníků, barvové škály. Tento jednoduchý online test využívá pro odpovědi techniku barvově-slovních asociací. Ve studii publikované v Health Technology letters byl způsob sběru dat za pomoci barvové škály ohodnocen jako velmi vhodný pro seniory i seniory s mírnou kognitivní poruchou (Boyd Adele, et al.: „Community-based trials of mobile solutions for the detection and management of cognitive decline”, Healthcare Technology Letters (2017); 4(3): 93)


Výsledek analyzuje tři různé typy zjištění, které byly identifikovány u pacientů s diagnózou demence – tj. odlišnou reakční dobou na předkládané podnětové slovní pojmy, tendenci se sociálně izolovat a zvýšené množství inkoherentních izolovaných asociací. Měření asociací vyhodnocuje, jak náš mozek pracuje s předkládanými impulzy, vyhodnocuje soudržnost odpovědí a jejich běžnost či odlišnost od srovnávací skupiny. Odlišnosti v oblasti asociací mohou znamenat riziko počínající kognitivní poruchy, pro kterou je zachycení v raném stadiu z hlediska dalšího terapeutického postupu klíčové. Měření mozkových asociací tedy může upozornit na počínající „problém“, který lze řešit v lékárně pomocí odborného doporučení magistra farmacie či je již nutná konzultace u odborníka/ lékaře.

Cílem je včasná diagnóza

Jsme si vědomi, že neexistuje žádný test, který by přinesl jasný a stoprocentně jednoznačný výsledek. Je ale také potřeba vyvrátit všechny ostatní možnosti, které by ukazovaly na jinou nemoc způsobující demenci. Diagnózu Alzheimerovy choroby může učinit lékař, který je s touto problematikou obeznámen a má s ní zkušenosti. Očekáváme, že výsledky většiny testovaných jedinců budou standardní a budou odpovídat riziku zdravých lidí mapovaných podle jejich věkové skupiny a pohlaví. Objeví-li se osoby s nápadnými, zvýšenými hladinami rizika (očekáváme max. 10 % z testovaných) doporučíme, aby si u svého lékaře vyžádaly lékařskou odbornou péči a získaly kvalifikované a úplné posouzení svého stavu. Test je ve fázi funkčního prototypu a byl vyvinut ve spolupráci s odborníky České alzheimerovské společnosti a university v Ulsteru. Více najdete na www.en-care.com. (zdroj: MUDr. Filip Brodan, EnCare GmbH.)


1. Složení testované skupiny (N=1839) podle věku a pohlaví
Složení testované skupiny (N=1839) podle věku a pohlaví

I když zatím není jasné, zda zlepšení stavu cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokážou zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení). To samé, co má blahodárný vliv na naše srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

Proto jsme v rámci poskytovaných konzultací doplnili dotazník kardiovaskulárního rizika i o informace typu úraz hlavy nebo dosažené vzdělání. Testované osoby jsou poučeny ohledně změny životního stylu v oblasti stravy, pohybu a upozorněny na rizika stresu, kouření, nadváhy, zvýšeného cholesterolu, zvýšeného krevního tlaku a rizika cukrovky.

Výsledky konzultační činnosti

Konzultační činnost probíhá pro veřejnost na nejsnáze dostupných místech, tedy ve vybraných lékárnách Moje lékárna, v mobilních poradnách na poliklinikách (více na rezervace.mojelekarna.cz), v obchodních centrech v rámci Dnů paměti a ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou RBP i v prostorách výrobních firem. Díky umístění mobilních poraden v místech s vysokou frekvencí obyvatel má projekt nízkoprahový charakter – lidé nemusejí překonávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách odborných kontaktních míst. Doposud proběhlo více než 1800 konzultací.


V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny první výsledky z dotazníků, kdy výstupem bylo ohodnocení míry kardiovaskulárního rizika na základě posouzení rizikových faktorů: věk, pohlaví, genetická zátěž, kouřeni, hypertenze, diabetes, BMI, nezdravé stravovací zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity a stanovení stáří cév na základě měření. Další výstupy včetně posouzení mozkových asociací – mozkového stáří, budou prezentovány v následujícím vydání.

2. ,graf 1 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle diagnostikovaného diabetu
,graf 1 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota
z měření stáří cév podle diagnostikovaného diabetu

3. ,graf 2 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI muži
,graf 2 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI muži

4. ,graf 3 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI – ženy
,graf 3 Rozložení kardiovaskulárního rizika z dotazníků (%) a průměrná hodnota z měření stáří cév podle BMI – ženy

Ve skupině osob s diagnostikovaným diabetem a bez diabetu je mezi nimi výrazný rozdíl jak ve skupině mužů, tak i žen. I když je diabetes pouze jedním z rizikových faktorů, i další hodnoty, jako je BMI a další, výrazně zvyšují celkové kardiovaskulární riziko a i hodnoty průměrného stáří cév jsou výrazně vyšší.

Pokud posuzujeme samostatně BMI jak u mužů, tak i u žen, je vidět se stoupajícím BMI vyšší kardiovaskulární riziko i stáří cév, i když u žen v kategorii BMI nad 30 není tak vysoký posun do vysokého rizika, větší zastoupení je v kategorii středního rizika.

Tyto výsledky, vycházející z dat nad 1800 osob, jsou primární náhledem na možnosti porovnání. Chybí pohled například přes míru sportovní aktivity, zdravé stravování apod. V testování budeme pokračovat a připravujeme podrobnější porovnání většího souboru dat s doplněním i o stáří mozku – měření mozkových asociací.

Mgr. Karel Šlegr

ředitel pro marketing a strategii

Sanovia, a. s.

karel.slegr@mojelekarna.cz


Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account