A review of British guidelines on restraining devices


Authors: M. Lukasová
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 2: 92-98
Category: Review Article

Overview

The text sets the goal of communicating to the Czech healthcare professionals and care organisers a British strategic document and guidelines concerning the use of restraining devices. In the Czech environment, a restraining device is defined as allowed for cases of imminent danger to the life, health or safety of the patient himself or herself or of other persons, by the respective healthcare law. The law is augmented by the methodical measures of the Ministry of healthcare, we lack however a document that would reach the width and convincingness of the guidelines entitled “Beneficial and proactive care: minimising the need for using restraining devices”. The guidelines are exceptionally inspiring in terms of focus on prevention of use of restraining devices, while still securing the patient and the healthcare staff, in terms of transparency of the relevant procedures employed by the healthcare providers and in terms of demanding scrutiny and an active approach towards lowering the need to use restraints. The text focuses on the measures introduced by the guidelines that are missed the most in the Czech context, along with the context in which they were developed in the year 2014.

Keywords:
restrictive intervention – prevention – challenging behaviour – guidelines – good governance


Sources

Department of Health. Positive and Proactive Care: reducing the need for restrictive interventions [online]. London: Social Care, Local Government and Care Partnership Directorate, 2014. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/positive-and-proactive-care-reducing-restrictive-interventions

Odkazy

a) Kogentní, tedy uzavřený, výčet omezovacích prostředků a podmínky jejich použití obsahuje § 39 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Aplikační praxi usměrnilo Ministerstvo zdravotnictví metodickým opatřením Používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních České republiky zn.: 37800/2009 zveřejněným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pod číslem 7/2009. Metodické opatření je závazné pro zařízení zřizovaná ministerstvem, pro ostatní je „pouze“ zdrojem inspirace či postupu lege artis.

b) Úprava v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 89, je vystavěna tak, že nejprve je jako zásada vysloven zákaz používání opatření omezujících pohyb, dále jsou vymezeny podmínky pro jejich možné výjimečné použití jako nástroje poslední volby a následně je stanovena povinnost poskytovatele sociálních služeb zvolit vždy nejmírnější opatření. „Zasáhnout lze nejdříve pomocí fyzických úchopů, poté umístěním osoby do místnosti zřízené k bezpečnému pobytu, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.“ Pro aplikační praxi vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučený postup pro používání opatření omezujících pohyb osob.

c) Ve smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v České republice publikované jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.

d) Volný překlad originálního „The Guidance Framework“.

e) Tři další zařízení byla zavřena, 11 osob bylo trestně stíháno a odsouzeno za týrání a zanedbání. Pro bližší informace srov. vládní zprávu zpracovanou pro vyhodnocení případu ve Winterbourne View a nastavení systémové odezvy. Department of Health. Transforming care: A national response to Winterbourne View Hospital: Department of Health Review Final Report [online]. London: Department of Health, 2012. [cit. 7. 1. 2015]. Dostupné z: www.gov.uk

f) Department of Health. How health and care services should support people whose behaviour is very difficult [online]. London: Social Care, Local Government and Care Partnership Directorate, 2014, 42 s. [cit. 7. 1. 2015]. Dostupné z: www.gov.uk

g) Česká alzheimerovská společnost. Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Péče a podpora lidem postiženým syndromem demence [online]. Praha: Česká alzheimerovská společnost. Revidovaná verze 2013 [cit. 28. 3. 2015]. Dostupné z: www.alzheimer.cz

h) Ministerstvo práce a sociálních věcí. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010 [cit. 28. 3. 2015]. Dostupné z: www.cello-ilc.cz

ch) Vláda České republiky. Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN proti mučení přijatým na základě projednání Čtvrté a páté periodické zprávy České republiky o plnění Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání [online]. Praha: Vláda ČR, 20. 6. 2013 [cit. 7. 1. 2015]. Dostupné z: www.vlada.cz

i) Veřejný ochránce práv. Kontrola zacházení v psychiatrických zařízeních a používání omezovacích prostředků, ze dne 24. března 2015, sp. zn.: 22/2014/NZ/MLU, dostupná: http://eso.ochrance.cz

j) Znění návrhu nového ustanovení § 39 odst. 2 písm. c) po akceptaci připomínky Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo zdravotnictví. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami), č. j. předkladatele: 56231/2014. Knihovna připravované legislativy ODok [online]. Praha: 2014 [cit. 7. 1. 2015]. Dostupné z: racek.odok.cz

k) Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic [online]. Zpráva ze systematických návštěv dětských psychiatrických nemocnic [online]. Zpráva z následných návštěv psychiatrických léčeben [online]. Brno: Veřejný ochránce práv, 2014, 2013 a 2010 [cit. 7. 1. 2015]. Dostupné z: www.ochrance.cz

l) Případ špatného zacházení na záchytné stanici v souvislosti s použitím omezovacích prostředků. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bureš proti České republice ze dne 18. 10. 2012 č. 37679/08.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account