Ceny Josefa Hlávky za rok 2020 byly uděleny


Authors: A. Stožický
Published in: Prakt. Lék. 2021; 101(4): 216-219
Category:

Slavnostní předávání Hlávkových cen za rok 2020 se tentokrát kvůli pandemii COVIDU-19 místo v prostorách zámku v Lužanech uskutečnilo v Praze v Hlávkově domě. Přítomné přivítal prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc.

Základní informaci o předávaných cenách přednesla paní Hájková z Nadace Český literární fond:

„Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, autoři původních vědeckých a odborných knižních prací publikovaných v České republice v roce 2020 budou dnes odměňováni Cenou Josefa Hlávky již 29. rokem. Dovolte, abych ve stručnosti zrekapitulovala historii vzniku Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Činím tak hlavně pro ty, kteří se zde na slavnostní akci nacházejí poprvé. Pro ostatní stálé hosty je to tak trochu opakování.

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, jehož záměr byl podporovat především kulturu a vzdělanost českého národa, a rovněž hlavního zakladatele a 1. prezidenta České akademie pro vědu a slovesnost, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992, a to za práce publikované v letech 1991 a 1992.

V roce 1993 se k Literárnímu fondu připojilo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Cena Josefa Hlávky je udělována společně. Troufám si říci, že od té doby si získala prestiž nejen mezi vědeckou obcí.

Ceny Josefa Hlávky za vědecké a odborné knižní práce jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech:

• oblast věd společenských

• oblast věd o neživé přírodě

• oblast věd o živé přírodě

• oblast věd lékařských

V každé vědní oblasti může být udělena jedna cena. Cena je spojena s finanční odměnou 50 000 Kč, která je určena pro autora, eventuálně spoluautory knižní práce.

Do uzávěrky k podání návrhů na ocenění knih vydaných v roce 2020 bylo Nadaci ČLF zasláno 63 knižních prací. Sice méně než v minulých letech, ale jak je známo, nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě – a ta byla vysoká.

Návrhy na ocenění (včetně jednoho výtisku publikace) může zaslat každá právnická či fyzická osoba na adresu Nadace ČLF. Nejvíce knih v minulých letech přišlo v oblasti věd společenských, ovšem letos jsme byli doslova zavaleni publikacemi z oblasti medicíny. Zde byla konkurence obrovská. V prvním kole hodnocení byly vyřazeny pouze čtyři publikace.

Odborné posouzení knih zajišťuje porota, která pracovala ve složení: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – 1. lékařská fakulta UK Praha, prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK Praha, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, doc. RNDr. Milan Tvrdý, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, RNDr. Karel Rohlena, CSc. – Fyzikální ústav AV ČR, PhDr. Jan Svoboda, Ph.D. – Filozofický ústav AV ČR, PhDr. Luboš Velek, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR a prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – předseda odborné poroty Fyziologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK Praha a člen Učené společnosti ČR.

Porota je vskutku fundovaná a zde si dovolím připomenout slova prof. Jana Svobody (který býval členem komise a bohužel již není mezi námi) „my jsme tady dobrá parta“.

K hodnocení publikací přistupují členové poroty zodpovědně a velmi kriticky. V některých případech požádají o posouzení knihy ještě další kolegy z daného oboru. Pravidelně se zasedání poroty účastní doc. Ivana Čornejová, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR a členka správní rady Nadace ČLF, která je velkou posilou v hodnocení knih. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat členům poroty za jejich práci, za kterou nedostávají finanční odměnu. Jsem ale přesvědčena, že ji i tak vykonávají rádi. Odměnou při zasedání jim je lehká svačinka a také doufám, že moje vlídné zacházení.

Ve finále, kdy se rozhoduje o udělení cen, je velmi obtížné dát hlas jednomu titulu v dané vědní oblasti. Ale postupujeme naprosto demokraticky, hlasujeme a závěrečné rozhodnutí sdělí předseda poroty prof. Vyskočil.“

Po odborném posouzení dospěla porota k tomuto rozhodnutí:

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2020 v oblasti společenských věd získává:

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., Dr.h.c. za knihu Shakespearova Anglie, kterou vydalo nakladatelství Academia

Laudatio přednesla doc. Ivana Čornejová, CSc., členka správní rady Nadace ČLF. Po přečtení laudatia autorovi předali cenu prof. Václav Pavlíček – předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Mgr. Ivo Purš – ředitel Nadace Český literární fond. Po předání Ceny autor krátce poděkoval za její udělení.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o neživé přírodě získávají:

PhDr. Jarmila Čiháková, Martin Müller a kol. za knihu Malostranská rotunda sv. Václava v Praze, kterou vydal Národní památkový ústav v Praze.

Laudatio přednesl PhDr. Jan Svoboda, PhD., člen odborné poroty.

Cenu opět předali prof. Václav Pavlíček a Mgr. Ivo Purš.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o živé přírodě získávají:

MUDr. Jakub Hurych, MUDr. Roman Štícha a kol. za knihu Lékařská mikrobiologie – repetitorium, kterou vydalo nakladatelství Triton (obr. 1).

Kolektiv autorů oceněné knihy o živé přírodě z 2. LF UK v Praze (zleva): MUDr. Jakub
Hurych, MUDr. Ludmila Křížová, MUDr. Kateřina Tichá a MUDr. Roman Štícha za knihu Lékařská
mikrobiologie – repetitorium (foto RNDr. Jindřich Nosek, Ph.D.)
Image 1. Kolektiv autorů oceněné knihy o živé přírodě z 2. LF UK v Praze (zleva): MUDr. Jakub Hurych, MUDr. Ludmila Křížová, MUDr. Kateřina Tichá a MUDr. Roman Štícha za knihu Lékařská mikrobiologie – repetitorium (foto RNDr. Jindřich Nosek, Ph.D.)

Laudatio přednesl prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., člen odborné poroty:

„Dámy a pánové, vážení představitelé Hlávkovy nadace, vážení hosté, je pro mne velkou ctí, že mohu proslovit laudatio ke knize Lékařská mikrobiologie, která získala ocenění v kategorii knih o živé přírodě. Když jsem vzal poprvé do ruky tuto knihu Jakuba Hurycha, Romana Štíchy, Ivany Hanzalové, Ludmily Křížové a Kateřiny Tiché, byl jsem nadšen. Celou historii MEDICI BONI jsem si přečetl několikrát. Tato skupina, nejdříve nadšených studentů 2. LF UK a po absolutoriu pak úžasně motivovaných, nesmírně pracovitých mladých lékařů, se rozhodla, přes svá různorodá lékařská povolání, myslet na své následovníky studenty medicíny. To je přeci úžasné, řekl jsem si, vždyť to je přesně to jedinečné vzedmutí mladého intelektu, které tolik obdivoval a všemožně podporoval pan architekt Josef Hlávka. Je-li repetitorium „stručný souhrn, přehled učiva nebo poznatků z určitého oboru“, pak předložená kniha je souborem poznatků z mikrobiologie velmi komplexním a výborně členěným. Je opravdovou rukovětí pro získání komplexních znalostí mikrobiologických, a to nejen pro školu, ale pro celý profesní život.

Poučeni složitostí oboru, autoři velmi dbali na logické rozčlenění informací, které se rozhodli sdělit. Právě za účelem komplexního pochopení a dobrého zapamatování předkládaných informací je text obohacen o úctyhodných 120 přehledných tabulek a 280 obrázků. Do šikovných a jednoduchých schémat si budoucí čtenář může vložit nově nabyté znalosti.

Kniha ve své komplexnosti obsáhla celý mikrobiologický svět, který se dotýká medicíny, ale v žádné kapitole neopomněla zdůraznit to nejzásadnější, včasnou diagnostiku a účinnou antimikrobiální léčbu infekčních nemocí. Autoři dbali na to, aby získané znalosti byly vždy připraveny podepřít ta správná lékařská rozhodnutí. Nemohu nepřipomenout velmi záslužnou spolupráci s celým týmem Ústavu mikrobiologie 2. LF UK v Praze, který svým zájmem o tuto knihu garantoval aktuálnost a přesnost všech vložených informací.

Ale pan architekt Josef Hlávka nejen stipendia uděloval, ale také se zajímal, protože to nebyly úplně malé peníze, jak jsou mladými umělci užívány. A tak vznikla, dnes bychom řekli „story“ o navštívence, na jejíž rub napsal pan architekt PAŘÍŽ, aby připomněl účel stipendia. Rozjařený mladý muž prý připsal: PAŘÍM. Já jsem skálopevně přesvědčen, že MEDICI BONI jedinečné ocenění Hlávkovou nadací bezezbytku využijí jak k upevnění svého jedinečného přátelství, stejně tak k pokračování v koordinované, tvořivé práci. Jsem velmi rád, že Cenu v oblasti živé přírody nezískává autorský kolektiv slovutných pánů profesorů, ale MEDICI BONI, mladé lékařky a mladí lékaři, kteří vykonali fantastický kus práce pro své následovníky, studenty lékařských fakult, ale nejenom pro ně, ale pro všechny vědy chtivé v oblasti mikrobiologie.

Cenu předali prof. Václav Pavlíček a Mgr. Ivo Purš. Autoři poděkovali za udělení ceny.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd získává prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. a kolektiv za knihu Onemocnění slinivky břišní, kterou vydalo We Make Media (obr. 2).

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd získal prof.
MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. a kolektiv za knihu Onemocnění slinivky břišní (foto RNDr. Jindřich
Nosek, Ph.D.)
Image 2. Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd získal prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. a kolektiv za knihu Onemocnění slinivky břišní (foto RNDr. Jindřich Nosek, Ph.D.)

Laudatio přednesl doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., člen odborné poroty:

„Vážený pane profesore, milé dámy, vážení pánové, s ohledem na mimořádně vyrovnanou kompetici v sekci lékařských monografií vydaných v roce 2020, bylo určit onu nejlepší velmi obtížné. Po zodpovědném zhodnocení více než 60 potenciálních kandidátů byla doporučena monografie s názvem „Onemocnění slinivky břišní“. Odborným garantem, hlavním autorem a editorem 27členného autorského týmu je prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Pominu-li náročnost koordinace tak početného autorského týmu, kde je i několik zahraničních specialistů, je nutné ocenit, že se podařilo předložit lékařské veřejnosti dílo mimořádných kvalit, které rezonuje s naléhavou potřebou optimalizovat diagnostiku a léčbu škály závažných chorobných stavů, mezi nimiž dominuje karcinom slinivky břišní. První kapitoly jsou věnovány rekapitulaci základních anatomických a fyziologických údajů a zobrazovacím metodám. Klinická část je zaměřena na akutní a chronickou pankreatitidu, nádory pankreatu, neuroendokrinní nádory pankreatu, nádory v oblasti Vaterské papily, strategii léčby karcinomu pankreatu, úrazům pankreatu, chirurgické léčbě různých forem onemocnění pankreatu a v závěru i minimálně invazivní laparoskopické operaci pankreatu.

Monografie nabízí přehled současných přístupů jak z hlediska diagnostiky, tak léčby. Předností je perfektní grafická úprava, vysoká kvalita schémat, peroperačních a histologických nálezů, stejně jako u přehledných grafů a tabulek. Značnou výhodou je uspořádání citované a doporučované, především však aktuální literatury v závěru každé kapitoly. Potřeba moderní monografie s přehledem recentních diagnostických metod a léčebných modalit je o to naléhavější, že karcinom pankreatu je onemocnění se stoupající incidencí a nepříznivou prognózou. V roce 2018 byla incidence 21,9 na 100 000, absolutní počet nemocných činil 2322, z toho zemřelo 2159 o průměrném věku 60 let. Navzdory pokrokům v poznání jeho etiopatogeneze a léčbě je medián přežívání je pouze okolo 3–6 měsíců, přičemž hlavními příčinami nepříznivé prognózy je časná generalizace onemocnění a jeho chemo- a radiorezistence. Last but not least rád konstatuji, že významné dílo zahájilo, resp. obnovilo kdysi respektovanou edici pod názvem Albertova sbírka. Autorům upřímně gratuluji!“

Cenu předali prof. Pavlíček a Mgr. Purš. Autoři poděkovali za udělení Ceny.

Příjemnou součástí slavnostního předávání Cen Josefa Hlávky bylo i občerstvení připravené kolektivem pracovníků restaurace Hlávkova domu.

Autor děkuje paní H. Hájkové, prof. F. Vyskočilovi, prof. Z. Krškovi, doc. P. Bartůňkovi a prof. J. Motlíkovi za poskytnutí podkladů, z nichž část použil.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account