Zriedkavé úžinové syndromy na dolných končatinách


Authors: V. Matejčík;  G. Pénzesová
Authors‘ workplace: Neurochirurgická klinika LFUK Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera
Published in: Prakt. Lék. 2006; 86(4): 195-197
Category: In diferent

Overview

Práca prezentuje výsledky zriedkavých operácií úžinových syndrómov periférnych nervov na dolných končatinách vykonaných na našom pracovisku počas 14 rokov (1990-2004).

Súbor a metody:
Vykonali sme 10 operácií u 10 pacientov, u ktorých sme ošetřili 10 úžinových syndrómov. U všetkých pacientov bol úžinový syndrom jednostranný. Pacienti boli prvotné ošetření na našom pracovisku. Reoperácia nebola ani u jedného pacienta. Klinický obraz kompresívneho syndromu sme rozdělili podlá intenzity na základe klasifikácie podlá Dellona na tri stupně: I. stupeň kompresie sa nevyskytol ani v jednom případe, II. stupeň kompresie bol u jedného pacienta (10 %), III. stupeň kompresie málo 9 pacientov (90 %). Analýzu výsledkov efektivnosti operačného výkonu sme vykonali v závislosti od stupňa kompresie, od jej dlžky a od dížky trvania symptómov.

Výsledky:
Výborné a dobré výsledky sme pozorovali v prípadoch pri trvaní symptómov do 12 mesiacov u 9 pacientov. U jedného pacienta sme nepozorovali žiadnu úpravu.

Závěr:
Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim výsledok operácie je stupeň kompresie nervu a dlžka jej trvania. Rozhodujúcimi faktormi zlepšujúcimi operačně výsledky sú vek do 30 rokov a trvanie ťažkostí do 1 roku, kým zánikové příznaky nie sú ireverzibilné

Kľúčové slova:
zriedkavé úžinové neuropatie, paresthézia meralgia, tarzálny úžinový syndrom, Mortonova metatarzalgia, fibulárny úžinový syndrom


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account