Gastrointestinal oncology – near future reality?


Authors: Š. Suchánek
Authors‘ workplace: Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Published in: Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 330
Category: Editorial


Sources

1. Winawer S, Pasricha PJ, Schmiegel W et al. The Future Role of the Gastroenterologist in Digestive Oncology: An International Perspective. Gastroenterology 2011; 141(4): e13–e21.

2. Dušek L, Mužik J, Pavlík T et al. Epidemio­logie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice – současný stav a predikace. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 331–339.

3. Špičák J. Zamyšlení nad finančními aspekty péče o nemocné s kolorektálním karcinomem. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 340–344.

4. Zavoral M, Suchánek Š, Májek O et al. Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – minulost, přítomnost a budoucnost. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 345–349.

5. Mľkvý P, Čavarga I, Mateášik A. Endo­skopická ablatívna liečba rektosigmo­ideálních prekanceróz – pilotná štúdia. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 357–363.

6. Hucl T. Karcinom pankreatu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 350–356.

7. Bunganič D, Langer D. XXI. jarní setkání Loket – pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 408–409.

8. Vojtěchová G. Jak zlepšit screening kolo­rektálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 406–407.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 5

2012 Issue 5

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×