Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., Rytíř českého lékařského stavu


Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 69, 2020, č. 1, s. 53
Category:

24. listopadu 2019 zemřel ve věku 87 let doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., významný odborník v oboru epidemiologie, který se mimo jiné podílel na globální eradikaci pravých neštovic.


Zdeněk Ježek se narodil 13. srpna 1932 v Liberci, kde v roce 1951 odmaturoval na gymnáziu F. X. Šaldy. V letech 1952 až 1958 studoval na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval s vyznamenáním v roce 1958. V roce 1959 byl přijat do Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, kde pracoval v pozici lékaře-epidemiologa.

Od roku 1960 se podílel na řešení úkolu Světové zdravotnické organizace (WHO) a Ministerstva zdravotnictví týkajícího se tuberkulózy a v roce 1963 obhájil svou kandidátskou práci o vlivu bovinní tuberkulózy na lidskou populaci.

V roce 1965 byl WHO vyslán do Mongolska, kde organizoval likvidace nejvážnějších epidemií a podílel se na organizaci a metodickém vedení mongolského veřejného zdravotnictví a také zorganizoval první celoplošné očkovací akce proti nejdůležitějším dětským infekčním onemocněním.

Po absolvování postgraduálního školení v oboru epidemiologie a veřejné zdravotnictví v CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v Atlantě a na Univerzitě Yale v New Havenu, působil na přelomu 60. a 70. let jako konzultant v ústředí WHO (Divize přenosných onemocnění) v Ženevě, poté jako konzultant WHO v Mongolsku.

V letech 1971 a 1972 se podílel na likvidaci neštovic v Jugoslávii a epidemie cholery na východním Slovensku. V roce 1972 se díky WHO zapojil do programu eradikace pravých neštovic v indickém Dillí. Jako vedoucí epidemiolog programu pro oblast jihovýchodní Asie zde pracoval až do roku 1977. V roce 1977 se zapojil do likvidace posledních ohnisek pravých neštovic v oblasti Somálska.

V roce 1980 byl WHO vyslán do konžského Brazzaville, kde působil jako poradce pro nakažlivé nemoci. Poté organizoval program epidemiologické surveillance ortopoxvirových nákaz a afrických virových hemoragických horeček v oblastech západní, střední a východní Afriky. Vedl studie virových hemoragických horeček a epidemiologie a ekologie viru opičích neštovic a jejich významu pro lidskou populaci.

Od roku 1985 vedl program posteradikační surveillance neštovic a dalších významnějších ortopoxvirových nákaz. Je jedním z pěti autorů a editorů rozsáhlé prestižní publikace „Smalpox and its Eradication“ (Neštovice a jejich eradikace) vydané WHO v Ženevě v roce 1988. Výsledky studie ortopoxvirových nákaz ve střední Africe publikoval v monografii „Human Monkeypox“, kterou obhájil jako dizertační práci k získání hodnosti doktora věd (1991). V roce 1988 přešel do globálního programu WHO proti AIDS, kde se účastnil vedení výzkumu vakcín, kliniky a terapie, laboratorní diagnostiky, surveillance a epidemiologického výzkumu. V roce 1996 reprezentoval WHO v programu OSN UNAIDS v Rusku. V roce 1995 se jako vedoucí týmu WHO účastnil likvidace epidemie Eboly v jihozápadním Zairu. V roce 1996 předsedal národní komisi jmenované hlavním hygienikem ČR, která hodnotila stávající úroveň aktivit národního programu AIDS a navrhla další zaměření prevence HIV v České republice. V letech 1998–1999 byl poradcem WHO v nově vzniklé divizi vynořujících se nákaz a ostatních sdělných nemocí a připravoval a organizoval semináře o ortopoxvirových infekcích, předsedal sekci ortopoxvirových nákaz na mezinárodním virologickém kongresu v Sydney.

Docent Ježek byl autorem dvou set odborných publikací – monografií, skript a článků publikovaných v české a zahraniční literatuře. Přednášel v rámci výuky tropické medicíny na IPVZ a 1. LF UK. Za svoji činnost byl mnohokrát oceněn WHO, mongolskou a indickou vládou. Roku 1987 mu byla udělena medaile J. E. Purkyně za úspěšnou mezinárodní spolupráci při eradikaci neštovic. Docent MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., byl v roce 2003 pasován na Rytíře českého lékařského stavu.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

CEM, SZÚ

S využitím https://zdravi.euro.cz/rozhovory/predstavujeme/445812

Po dohodě šéfredaktorů byl příspěvek otištěn i v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.


Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology

Article was published in

Epidemiology, Microbiology, Immunology

Issue 1

2020 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account