Retrospektivní analýza růstu u tumorů hypotalamo-hypofyzární oblasti


Authors: S. Koloušková 1;  D. Zemková 1;  M. Cháňová 2;  J. Mališ 2;  M. Šnajderová 1
Authors‘ workplace: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, CSc. 1;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. 2
Published in: Čes-slov Pediat 2005; 60 (6): 345-348.
Category: Original Papers

Overview

Cíl práce:
Analýza symptomů, které vedly k diagnóze mozkového tumoru hypotalamo-hypofyzární oblasti a výskyt růstové retardace podle retrospektivní analýzy růstu.

Pacienti a metodika:
Byla analyzována skupina 70 pacientů (37 dívek a 33 chlapců), průměrného věku 9,7±3,8 (0,8–17) let s tumorem hypotalamo-hypofyzární oblasti: 32 dětí s kraniofaryngeomem (13 dívek, 19 chlapců), 18 dětí s astrocytomem (14 dívek, 4 chlapci) a 20 dětí s germinálním tumorem (10 dívek a 10 chlapců).

Výsledky:
Ačkoliv růstová retardace byla důvodem k vyšetření pouze u 6 % dětí (4), retrospektivní analýzou byla růstová retardace zjištěna u 51,4 % dětí (36/70). Výšku pod 3. percentilem mělo 27,1 % dětí (19/70). U kraniofaryngeomu se růstová retardace vyskytovala u 68,8 % (22/32) pacientů, z toho růst pod 3. percentilem byl u 37,5 % (12/32) dětí. Děti s germinálním nádorem měly růstovou retardaci přítomnou u 55 % případů (11/20) a u 10 z nich (50 %) byl růst pod 3. percentilem.

U pacientů s astrocytomem byla růstová retardace prokázána u 16 % dětí (3/19), růst pod 3. percentilem nemělo žádné dítě. Opoždění růstu proti dědičnému potenciálu bylo patrné u všech skupin.

Střední výška rodičů oproti výšce pacientů při diagnóze byla u dětí s kraniofaryngeomem -0,01±0,94 SD vs. -1,7±1,3 SD (p<0,001), u dětí s germinálním tumorem -0,39±0,8 SD vs. -1,67±1,66 SD (p <0,01), u dětí s astrocytomem 0±0,78 vs -0,68±0,95 SD (p <0,05). U pacientů s růstovou retardací bylo zpomalování růstové rychlosti zjistitelné minimálně 2 roky před diagnózou tumoru (rozmezí 2–8 let).

Závěr:
Pečlivým monitorováním růstu dítěte a porovnáním jeho výšky s prediktivním pásmem podle rodičů bylo možno v naší skupině diagnostikovat mozkový tumor dříve u více než 50 % nemocných.

Klíčová slova:
tumory hypotalamo-hypofyzární oblasti, retrospektivní analýza růstu


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics

Issue 6

2005 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account