Influence of supervised physical therapy on spinal mobility and pain in patients with ankylosing spondylitis


Authors: A. Levitová 1;  K. Daďová 2
Authors‘ workplace: Rehabilitační oddělení, Revmatologický ústav, Praha 1;  Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, FTVS UK, Praha 2
Published in: Čes. Revmatol., 16, 2008, No. 1, p. 4-8.
Category: Original Papers

Overview

Objective:
Ankylosing spondylitis is a systemic inflammatory disease affecting sacroiliac joints, spine, and sometimes peripheral joints or other organs. Physical therapy represents an important strategy of the complex management. The aim of the study was to evaluate the effect of 21-week supervised exercise program in patients with ankylosing spondylitis.

Methods:
Thirty patients with ankylosing spondylitis were enrolled to this study. The study population was divided into the exercise and control groups. Pain was assessed by visual analogue scale. Parameters such as static posture (methods by Klein and Thomas modified by Mayer), mobility of lumbar and thoracic spine (Schober and Stibor Flexion Test, Thomayer finger tip to floor distance and lumbar extension) and chest elasticity (chest expansion) were evaluated.

Results:
Significant reduction in pain intensity (64.8 vs. 26.4 %), improvement in static posture, increased spinal mobility for all distances and improved chest expansion were demonstrated for exercise group compared to control group.

Conclusion:
In this study we confirmed significant contribution of regular supervised group exercise in the management of patients with ankylosing spondylitis.

Key words:
ankylosing spondylitis, supervised group exercise, pain, static posture, spinal mobility


Sources

1. Van der Linden S, Van der Heijde D. Spondyloarthropathies – Ankylosing Spondylitis. In Ruddy S, ED Harris JR, Sledge CB. Kelley’s Textbook of Rheumatology. 6th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 2001; 1039–1053.

2. O’Hea J. Physiotherapy Management of Ankylosing Spondylitis. In. Porter S. Tidy’s physiotherapy. 13 th ed. London: Elsevier Limited, 2005; 274–290.

3. Haslock I. Spondylarthropathies – Ankylosing spondylitis: Management. In Klippel JH, Dieppe PA. et al. Rheumatology. 2 nd ed. London: Mosby, 1999; 19.1. – 19.10.

4. Žlnay D, Mateička F, Rovenský J, Štolfa J. Séronegativní spondylartritidy – ankylozující spondylitida. In Pavelka K, Rovenský J. aj. Klinická revmatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003; 345–358.

5. Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984; 27: 361–8.

6. Králová M, Matějíčková V. Rehabilitace u revmatických nemocí. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1985; 90–109.

7. Šulcová Y. Hlavní zásady pohybové terapie v revmatologii. In Hromádková, J, a kol. Fyzioterapie. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999; 131–7.

8. Véle F. Kineziologie posturálního systému. 1. vyd. Praha: UK, 1995; 72–75.

9. Hošková B. Matoušová M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. dotisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003; 62–97.

10. Lewit K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003; 165–6.

11. Bursová M. Kompenzační cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2005; 26–39.

12. Rejholec V, Šusta A. Revmatologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1985; 121–132.

13. Gross JM, Fetto J, Rosen E. Vyšetření pohybového aparátu. 2. vyd. Přel. Zemanová M, Vacek J. Praha: Triton, 2005; 138–190.

14. Lewit K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003; 99–121.

15. Rychlíková E. Manuální medicína. 3. rozš. Vyd. Praha: Maxdorf, 2004; 90–2.

16. Bellamy N, Muirden K, Brooks P, et al. A survey of outcome measurement procedures in routine rheumatology outpatient practise in Australia. J Rheumatol, 1999; 26 (7): 1593–9.

17. Rudwaleit M., Sieper J., et al. Frühdiagnose von Spondyloarthritiden mit besonderen Betonung auf die axialen Formen. Zeitschrift für Rheumatologie 2005; 64:524–530.

18. Calin A. Ankylosing spondylitis. In Isenberg DA, Maddison PJ, Woo P. et al. Oxford Textbook of Rheumatology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004; 754–764.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account