Komplexní morfologická vyšetření u nemocných s ankylozující spondylitidou


Authors: V. Peterová 1;  Š. Forejtová 2
Authors‘ workplace: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK, Praha 1;  Revmatologický ústav, Praha 2
Published in: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 2, p. 71-79.
Category: Overview Reports

Overview

Úvod:
Ankylozující spondylitida (AS) je celkové chronické progresivní zánětlivé revmatické onemocnění pohybového ústrojí ze skupiny seronegativních spondylartropatií, postihující převážně axiální skelet. V zobrazení ložiskových změn obratlů a vazů v páteři se u AS používají různé morfologické zobrazovací metody, z nichž každá má své místo ve vyšetřovacím postupu a své opodstatnění – nativní rtg, výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR). Cílem studie bylo porovnat přínos jednotlivých zobrazovacích metod při hodnocení akutního i chronického postižení axiálního skeletu u nemocných s AS.

Metodika:
Vyšetřili jsme celkem 63 nemocných s AS (dle modifikovaných New Yorských kriterií). Aktivita nemoci byla hodnocena pomocí sedimentace erytrocytů, C-reaktivního proteinu a dotazníku pro aktivitu onemocnění BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index), funkční postižení bylo hodnoceno dotazníkem BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Function Index). U všech nemocných byla vyšetřena celá páteř a sakroiliakální skloubení (SI) nativním rtg. U 35 nemocných jsme provedli spirální CT obratlů v rozsahu C2–C7 a u 49 nemocných nativní vyšetření MR nejvíce postižených úseků páteře dle rtg vyšetření. Současné vyšetření C páteře pomocí spirálního CT a MR bylo tak provedeno celkem u 30 nemocných. U 17 nemocných byla MR vyšetřena jednak nativně a dále po i.v. podání kontrastní látky, u nich pak byly hodnoceny akutní a chronické změny ve dřeni obratlů a přilehlých ploténkách (vertebrální jednotka) pomocí Braunova skórovacího systému.

Výsledky:
Rtg zůstává stále nezbytnou metodou pro diagnózu ankylozující spondylitidy. CT ve srovnání s MR lépe zobrazuje kalcifikace i osifikace vazů, jakož i kostní strukturální změny (fraktury obratlů, osteofyty, olistézu). MR obraz přináší lepší rozlišení při zobrazení změn v kostní dřeni, v ploténkách, entezích a podélných vazech, posoudí šíři i signál míšní. V diagnostice akutních MR změn i.v. podání kontrastní látky odhaluje více ložiskových změn ve srovnání s nativním vyšetřením v T1 i v T2 váženém obraze. Byla nalezena korelace mezi hodnotou Braunova skóre pro akutní změny v T1 i T2 vážených obrazech zobrazených nativně i v T1 váženém obraze po podání kontrastní látky a mezi hodnotou CRP (T2WI: rs=0,1322, p<0,05; T1WI: rs=0,1478, p<0,05; T1Gd-DTPA: rs 0,1133, p<0,05), dále byla nalezena tato korelace s hodnotou BASDAI (T2WI: rs=0,1376, p<0,01; T1WI: rs =0,1434, p<0,01; Gd-DTPA: rs=0,1592, p<0,01) i s hodnotou BASFI (T2WI: rs=0,4119, p<0,005; T1WI: rs=0,4530, p<0,01; T1 Gd-DTPA: rs=0,4751, p<0,005). U chronických změn nejvyšší četnost ložiskových patologických změn byla zjištěna v nativních T1 vážených obrazech, zatímco T2 vážené obrazy i postkontrastní T1 vážené obrazy ukazují výrazně menší rozsah postižení. Skóre chronických změn korelovalo významně s dobou od stanovení diagnózy (T2WI: rs=0,4298, p < 0,005; T1WI: rs=0,4318, p < 0,005; Gd-DTPA: rs=0,4395, p < 0,005) i s hodnotou BASFI (T2WI: rs=0,2124, p<0,01; T1WI: rs=0,2119, p<0,01, Gd-DTPA: rs=0,2185, p<0,01), naopak nekorelovalo s dobou trvání celkových příznaků nemoci a věkem.

Závěr:
MR vyšetření páteře umožňuje nejpodrobnější zobrazení akutních i chronických změn u pacientů s AS. U akutních ložiskových změn podání kontrastní látky výrazně zlepšuje diagnostiku, u chronických změn jsou nejvýhodnější v MR nativní T1 vážené obrazy a podání kontrastní látky není přínosem.

Klíčová slova:
ankylozující spondylitida, MR, CT, rtg


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account