Charakteristikapacientů s reaktivní artritidou z Národního registrurevmatických chorob


Authors: H. Dejmková 1;  J. Johanedisová 2;  P. Vítek 3;  D. Galatíková 4;  D. Petrová 5;  J. Vítová 6;  V. Lád 7;  L. Minxová 8;  M. Bačkovská 9;  J. Brejchová 10;  Z. Fojtík 11;  A. Holotíková 12;  V. Němec 13;  V. Novotný 14;  R. Záhora 15;  Z. Stanovská 16;  J. Zvárová 17
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha, 2 Revmatologická ambulance, Děčín, 3 Centrum rehabilitace, Zlín, 4 Nemocnice – revmatologická ambulance, Bruntál, 5 Revmatologická ambulance, Znojmo, 6 Nemocnice –interní oddělení, České Budějovice, 7 FN –dětská klinika, Plzeň 1
Published in: Čes. Revmatol., , 2002, No. 2, p. 82-87.
Category:

Overview

Úvod.
Článek obsahuje informace o skupině nemocných s reaktivní artritidou,která představujejednu z podskupin Národního registru revmatických chorob.Cíle .1.Analýza demografických dat,klinického obrazu a terapie nemocných.2.Analýza vztahů mezi typem spouštějící infekce a těmitoparametry:pohlavím,klinickýmobrazem,přítomností HLA-B27 antigenu a terapií.3.Vyhodnocení,zda terapie nemocných sledovaného souboru odpovídá literárním doporučením.Metody .Zařazeno62 nemocných splňujících kritéria pro reaktivní artritidu navržené na 3.mezinárodní schůzio reaktivní artritidě v Berlíně v r.1995.Na zařazování do registru se podílelo více revmatologůz různých českých a moravských regionů.Zařazování probíhalo od r.1999 do roku 2001 včetně.Získaná demografická data,údaje o klinickém obraze a terapii a přítomnosti HLA-B27 byla statis-ticky vyhodnocena.Dále byly statisticky vyhodnoceny vztahy mezi spouštějící infekcí a sledovanýmiparametry (pohlavím,klinickým obrazem,přítomností HLA-B27 antigenu a terapií).Statistickéhodnocení proběhlo v programech Statistica a MS Excel.Nominální veličiny a rozdíly mezi skupi-nami byly hodnoceny pomocí kontingenčních tabulek a χ 2 testu,případně Fisherova exaktníhotestu.Výsledky .V souboru jsme nezjistili statisticky významný rozdíl ve výskytu urogenitálníreaktivní artritidy v závislosti na pohlaví,statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi výskytempostenterické reaktivní artritidy mezi pohlavími s převahou mužů (78,6 %).Ve sledovaném souborunebyl zjištěn rozdíl v klinickém obrazu v závislosti na spouštějící infekci.Přítomnost HLA-B27antigenu se statisticky významně nelišila v závislosti na vyvolávající infekci,rovněž tak terapie sestatisticky významně nelišila v závislosti na spouštějící infekci.Porovnáním terapie námi sledova-ného souboru s literárními doporučeními jsme zjistili určité odchylky od literárně doporučovanýchpostupů.Pacienti byli léčeni antibiotickou léčbou i v případě postenterické reaktivní artritidy(35,7 %),což neodpovídá literárním doporučením.Převážná část nemocných byla léčena sulfasala-zinem (74,2 %).Závěr .Terapie sulfasalazinem má být použita až při protrahovaném průběhureaktivní artritidy,proto se domníváme,že význam terapie sulfasalazinem byl v souboru nadhod-nocen.

Klíčová slova:
reaktivní artritida,demografická data,klinický obraz,terapie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account