Systémový lupus erythematodesjako rizikový faktor osteoporózyZhodnocení podílu jednotlivých rizikových faktorů a srovnáníse zdravou populací


Authors: J. Rosa;  V. Tesař;  C. Dostál;  J. Zadina;  H. Hulejová;  J. Kafková;  I. Malá;  E. Rogie
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha I. interní klinika VFN, Praha Katedra pravděpodobnosti a statistiky VŠE, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 59-68.
Category:

Overview

Povaha systémového lupus erythematodes (SLE) a užívaná léčba zakládají řadu rizikových faktorůosteoporózy. Dosud publikované práce podávají nekonzistentní výsledky co do vlivu onemocněnína hodnoty denzity kostního minerálu (BMD) ve srovnání se zdravou populací i co do relativníhozhodnocení závažnosti jednotlivých rizikových faktorů. Naše práce srovnávala BMD pacientů seSLE s BMD zdravých kontrol a hodnotila vliv předem definovaných proměnných na hodnoty BMDpacientů se SLE. Vyšetřili jsme 61 pacientů (52 žen s pravidelným menstruačním cyklem, 9 mužů),kteří splnili kritéria SLE podle ACR. SLE se ukázal být významným rizikovým faktorem poklesuBMD prakticky ve všech měřených lokalizacích, u mužů i u žen. Analýza jednotlivých rizikovýchfaktorů byla provedena v podskupině žen se SLE. Univerzálním rizikovým faktorem poklesu BMDse ukázala být kumulativní dávka kortikosteroidů; nejvýznamněji jí byl ovlivněn celotělový obsahminerálu. Na bederní páteři se dále negativně uplatnil vliv artritidy, na kortikální kosti proximálního femuru vysoce významně i délka trvání choroby. Výsledky biochemických vyšetření jakopotenciálních prediktorů poklesu BMD přinesly pouze dílčí korelace s klinicky omezeným významem. SLE je závažné multisystémové onemocnění, které vede i k poklesu BMD.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes (SLE), denzita kostního minerálu (BMD), osteoporóza, rizikové faktory osteoporózy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×