Prognostické ukazatele juvenilníidiopatické artritidy


Authors: K. Jarošová;  D. Němcová;  J. Vencovský
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 69-77.
Category:

Overview

V článku jsou analyzována klinická a laboratorní data pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou(JIA), která by mohla být užitečná pro časné odhalení rizikových pacientů a která by přispěla keklasifikaci podskupin JIA. Retrospektivně bylo ohodnoceno celkem 185 pacientů s JIA, jejichžonemocnění trvalo celkem 5 – 20 let. Z klinických parametrů byl hodnocen začátek a průběhchoroby, její aktivita, rentgenové změny, funkční postižení a oční projevy. Byly testovány některéimunologické faktory. Z genetických ukazatelů byl sledován polymorfismus genu antagonisty receptoru pro interleukin 1 (IL-1Ra). Výsledky naší studie potvrdily velkou heterogenitu onemocněníJIA a oprávněnost dělení na jednotlivé podskupiny. U 2/3 pacientů s JIA jsme potvrdili přetrvávajícíaktivitu choroby i po mnohaletém průběhu a u poloviny nemocných mírné nebo středně těžkéfunkční postižení. Prokázali jsme signifikantně vyšší zastoupení alely 2 genu pro IL-1Ra u celéskupiny JIA v porovnání se zdravými kontrolami. V podskupině oligoartritid byla alela 2 asociovánas rozšířenou formou oligoartritidy a byla tak označena jako prognostický ukazatel nepříznivéhovývoje choroby. Druhým prognostickým markerem pro skupinu oligoartritid byla určena hodnotaFW na začátku onemocnění. Chronická uveitida, jako závažná mimokloubní manifestace JIA, bylanejvíce přítomna u perzistující oligoartritidy a byla asociována s pozitivitou ANA. U 4 ze 16 případůse vyvinula více než po 7 letech trvání kloubních projevů JIA.

Klíčová slova:
juvenilní idiopatické artritidy, uveitida, polymorfismus genu antagonisty receptoru pro 1

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account