Kapilaroskopie nehtového lůžka v dětskérevmatologii


Authors: P. Doležalová;  P. Telekešová;  D. Němcová;  J. Hoza
Authors‘ workplace: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 78-84.
Category:

Overview

Uvedená studie měla 2 cíle:
1. Vypracovat metodiku přímé kapilaroskopie nehtového lůžka (NFC)použitelnou u dětí všech věkových skupin. 2. Zhodnotit za použití uvedené metody kapilaroskopický obraz u reprezentativní skupiny zdravých dětí a u dětí s revmatickými onemocněními. Vyšetřilijsme 157 zdravých dětí ve věku 7 měsíců až 17 let a 46 dětských pacientů s juvenilní idiopatickouartritidou (JIA: 18), difuzními chorobami pojiva (CTD: 10), systémovým lupus erythematodes (SLE:5), primárními vaskulitidami (Henoch-Schönleinova purpura, HPS: 9, jiné vaskulitidy, VAS: 6)a Raynaudovou nemocí (RS: 3). K vyšetření bylo použito stereomikroskopu se zdrojem studenéhosvětla. U kapilár krajní řady nehtového lůžka jsme hodnotili: lineární denzitu, vinutost, abnormálníkličky, avaskularitu a neuspořádanost. Průměrné hodnoty lineární denzity byly u zdravých dětív rozmezí 7,3 – 8,7 kap/mm, podíl vinutých kliček (tortuozita) byl v rozmezí 20 – 60 % (stupeň 0,8 –1,4). Abnormální kapiláry byly u zdravých dětí přítomny zcela ojediněle podobně jako avaskularita,stupeň neuspořádanosti se pohyboval v rozmezí 0,7 – 1,4 čtyřstupňové škály. Děti do 4 let věku mělycelkově nižší počet kapilár a vyšší stupeň neuspořádanosti a tortuozity (p < 0,01). Tortuozita se v celéskupině zdravých dětí s věkem signifikantně snižovala (p < 0,01). Pacienti s CTD měli nižší lineárnídenzitu (6,0 kap/mm), vyšší počet abnormálních kliček, stupeň avaskularity i neuspořádanosti,zatímco děti ve skupinách JIA, HSP, VAS a RS měly normální kapilaroskopický obraz. Uvedenámetoda NFC je technicky dobře proveditelná i u nejmenších dětí. Přes relativně výraznou interindividuální variabilitu kapilaroskopického obrazu podává uvedená kombinace parametrů cennéinformace o přítomnosti morfologických známek mikroangiopatie, charakteristické pro některárevmatická onemocnění u dětí a měla by být prováděna rutinně při podezření na difuzní onemocnění pojiva i v přítomnosti izolovaného Raynaudova fenoménu.

Klíčová slova:
kapilaroskopie nehtového lůžka, děti, mikroangiopatie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account