Vliv ročního léčení cyklosporinem A na aktivitu onemocnění a orgánové postižení, zejména ledvin, u systémového lupus erythematodes


Authors: C. Dostál;  V. Tesař 1;  I. Rychlík 2;  J. Žabka 1;  J. Vencovský;  J. Bartůňková 1;  A. Stejskalová 2;  D. Tegzová
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc. 1 Nefrologické odd. I. interní kliniky 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 2 Hlavův patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Miřejovský, DrS
Published in: Čes. Revmatol., , 1998, No. 4, p. 147-155.
Category:

Overview

Cílem studie bylo zjistit účinek jednoročního léčení nízkými dávkami cyklosporinu A (CyA) na aktivitu nemoci a postižení orgánů, zejména ledvin u systémového lupus erythematodes (SLE). Pacienti zahrnutí do studie měli aktivní onemocnění definované indexem orgánové aktivity SLE- DAI. Orgánové postižení znamenalo u všech nemocných přítomnost aktivní lupusové nefritidy, klasifikované renální biopsií podle SZO, u některých neuropsychické projevy, polyartritidu, sero- zitidu a kožní vaskulitidu. Do studie vstoupilo celkem jedenáct nemocných se SLE. Po 12 měsících léčby CyA kleslo průměrné skóre aktivity onemocnění SLEDAI statisticky významně z 24,36 na 5,55 (p < 0,01); podobně též významně klesl titr antinukleárních protilátek a protilátek proti ds-DNA (oba p < 0,01). Zvláště výrazně se snížila proteinurie za 24 hodin z 9,10 g na 1,70 g (p < 0,001). Klasifikační zařazení renálních biopsií podle SZO se změnilo po jednoroční léčbě u 3 nemocných ze třídy IV do třídy III, a u 5 nemocných ze stupně vysoké aktivity 2–3 do stupně 1. U třech nemocných nebyla rebiopsie provedena. Nežádoucí účinky CyA zahrnovaly hypertenzi (u 5 nemocných), hyperplazii dásní (u 1 nemocného) a hirsutismus (u 2 nemocných), nezpůsobily však u žádného nemocného přerušení léčby. U všech nemocných s rebiopsií dále nebyly zaznamenány žádné histologické pro- jevy nefrotoxicity CyA. Lze tedy uzavřít, že příznivá odezva, pozorovaná u nemocných s aktivním SLE a se současným závažným orgánovým postižením zvl. s lupusovou nefritidou dokazuje, že nízké dávky CyA představují účinný lék pro snížení aktivity této nemoci.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, lupusová nefritida, léčba, cyklosporin A

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account