Predikcia preeklampsie pomocou markerov integrovaného testu


Authors: P. Urdzík;  R. Dankovčík;  A. Ostró;  I. Lazár
Authors‘ workplace: II. gynekologicko–pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednosta prof. MUDr. A. Ostró, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 5 s. 336-343
Category: Original Article

Overview

Cieľ:
Cieľom tejto práce bolo zistiť na populácii gravidných žien mesta Košice možnosť predikcie preeklampsie pomocou markerov integrovaného testu.

Typ štúdie:
Retrospektívna longitudinálna multicentrická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko–pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika.

Metodika:
Vyšetrovaný súbor tvorilo 578 tehotných pacientok II. gynekologicko–pôrodníckej kliniky od 1. 11. 2001 do 31. 1. 2005 za účelom vyšetrenia v integrovanom teste (CRL, vyšetrenie koncentrácie PAPP-A, NT, vyšetrenie koncentrácie AFP, uE3, hCG). Ako cieľovú premennú sme určili výskyt preeklampsie v gravidite. Údaje o výskyte preeklampsie sme získali z pôrodných kníh a pôrodopisov u 578 pacientok retrospektívne. S cieľom využiť súhrnú informáciu, ktorú markery majú bola využitá metóda logistickej regresie, ktorou boli identifikované štatisticky významné prediktory binárnej cieľovej premennej PE. Najprv bola zostrojená rovnica, ktorá využíva všetky dostupné prediktory. Štatisticky nevýznamné prediktory boli postupne vylučované z modelu (Stepwise regression) až zostal finálny model, pre ktorý bola zostrojená ROC krivka a určená senzitivita, špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota pre nami určenú 5% FP.

Výsledky:
Finálny model PE, ktorý obsahuje len štatisticky významné markery integrovaného testu dosiahol pri 5% falošnej pozitivite a 95 % špecificite 36,4 % senzitivitu, 22,7 % pozitívnu a 97,4 % negatívnu prediktívnu hodnotu v rámci predikcie preeklampsie u gravidných žien.

Záver:
Z našich výsledkov, ako aj s výsledkov iných štúdií, vyplýva, že aj napriek veľkému množstvu biochemických markerov a rôznym možnostiam ich kombinácie s ultrazvukovými markermi v rámci predikcie preeklampsie sa doteraz nepodarilo nájsť takú kombináciu, ktorá by spĺňala nasledujúce podmienky: 1. vysoká senzitivita a špecificita pri nízkej falošnej pozitivite a vysokej pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnote, 2. využitie ako skríningovej metódy v rámci predikcie preklampsie v neselektovanej populácii gravidných žien.

Kľúčové slová:
preeklampsia, predikcia, integrovaný test


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account