Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice


Authors: J. Krhut 1;  M. Gärtner 2
Authors‘ workplace: Urologické oddělení FN Ostrava - Poruba 1;  Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava-Poruba 2
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 5 s. 360-365
Category: Original Article

Overview

Úvod:
Pojem hyperaktivní měchýř (overactive bladder - OAB) označuje komplex symptomů urgencí s nebo bez urgentní inkontinence, zpravidla provázených frekvencemi a nykturiemi. Hyperaktivní měchýř patří k nejčastějším zdravotním problémům naší populace s významným dopadem na kvalitu života. Cílem práce je zhodnotit pomocí dotazníkového šetření současné povědomí o tomto problému mezi gynekology a urology České republiky.

Materiál a metody:
Byly hodnoceny odpovědi celkem 290 respondentů, z toho 181 gynekologů a 109 urologů. Z celkového počtu gynekologů jich 104 (57,5 %) pracuje v ambulantní praxi, 21 (11,6 %) v lůžkovém zařízení a 56 (30,9 %) v obou typech zdravotnického zařízení současně. Z 109 urologů jich celkem 31 (28,4 %) pracuje v ambulantní praxi, l5 (13,8 %) pracuje v lůžkovém zařízení a 63 (57,8 %) současně v obou typech zařízení. Dotazy obsažené v dotazníku byly cíleny zejména na oblast definice, diagnostiky a terapie OAB. Výsledky byly zpracovány metodami deskriptivní statistiky, použité metodologické instrumentárium bylo anonymní.

Výsledky:
Respondující gynekologové se během jednoho týdne setkají průměrně s 5,54 pacienty trpícími OAB, respondující urologové se setkávají týdně průměrně s 12,64 pacientů trpících OAB.

Správnou definici OAB uvedlo pouze 9 respondentů (3,1 %). Alespoň 3 základní symptomy (urgence, frekvence, urgentní inkontinence) uvedlo ve svých odpovědích celkem 57 (19,6 %) respondentů. V diagnostice OAB je nejvíce využívána anamnéza (280 respondentů/96,5 %), vyšetření moči (255/87,9 %), lokální urogynekologické vyšetření (247/85,2 %), urodynamické vyšetření (UDV) (183/63,1 %), validované dotazníky (174/60 %), mikční deníky (139/47,9 %), uroflowmetrie (UFM) (138/47,6 %) a cystoskopie (134/46,2 %). V léčbě je nejčastěji první volbou podání anticholinergik, následovano mikčním tréningem a lokální estrogenní terapií.

Závěr:
Obecné povědomí o problematice OAB je mezi odbornou veřejností stále ještě nízké. V diagnostických i terapeutických postupech lze najít významné rozdíly mezi gynekology a urology. Je žádoucí větší počet center, které by se problematikou OAB komplexně zabývaly.

Klíčová slova:
hyperaktivní měchýř, deskriptivní statistika, diagnostika, terapie, farmakoterapie


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×