Vaginální porod u primipara anální inkontinence


Authors: V. Kališ;  P. Chaloupka;  J. Turek;  R. Suchá;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 312-320
Category:

Overview

Cíl práce:
Zjistit incidenci a stupeň anální inkontinence po vaginálním porodu mezi prvorodičkamia definovat sdružená rizika.Typ studie: Prospektivní observační studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN v Plzni, Plzeň.Metodika: Do studie bylo zahrnuto 346 prvorodiček po konsekutivním vaginálním porodu v období23. 5. 2000 až 12. 2. 2001. Všechny rodičky porodily v litotomické poloze. Dotazníky byly rozdányněkolik dní po porodu a znovu za 2 a za 6 - 9 měsíců po porodu. Pokud rodičky neodpověděly, bylyještě jednou obeslány. Analýza došlých záznamů. Hodnoceno: urgence bez úniku, únik plynů, únikřídké - tekuté stolice, únik tuhé stolice. Zahrnuto 28 porodnických parametrů.Výsledky: 46,5 % žen zodpovědělo dotazníky. Únik plynů již před porodem udalo 23 žen (15 %).2 měsíce po porodu měla 1 (0,6 %) pacientka symptomy fekální inkontinence a 22 (14,3 %) udalopříznaky úniku plynů de novo nebo jejich zhoršení. 6 - 9 měsíců postpartum stejná pacientkavykazovala příznaky fekální inkontinence (0,6 %) a 16 žen (10,4 %) únik plynů. 10 žen hlásilosníženou kvalitu života. Anální inkontinence se v průběhu času po porodu postupně zlepšuje(v 76 %). Rizikové faktory anální inkontinence 6 - 9 měsíců po porodu byly váha a BMI žen 6 - 9 měsícůpo porodu. Žádná z 9 pacientek po klešťovém porodu (Breusovy trakční kleště), které vrátilydotazníky, nenahlásily žádné symptomy anální inkontinence. Rozsah epiziotomie ani délka hrázeneměly vztah k vývoji postpartální anální inkontinence. Epiziotomie však byla protektivním faktoremruptury perinea 3. stupně (RR 0,24). Ruptura perinea 3. a většího stupně se vyskytla v 7 případech(2 %), 3 ze 6 pacientek (50 %) udaly anální inkontinenci po porodu.Závěr: Tato studie prokazuje poměrně častý únik plynů po vaginálním porodu u primipar. Tytosymptomy se většinou postupně zmírňují. Minimumžen po porodu trpí pravou fekální inkontinencí.42% žen s únikemplynů udává zhoršení kvality života. Při kontrole po šestinedělí by měla být každá žena dotázána na příznaky anální (tj. močové inkontinence). V pozitivním případě by měla býtpoučena, kam se může se svými problémy obrátit.

Klíčová slova:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account