Leptomeningeálne metastázy karcinómu prsníka liečené dvoma líniami intratekálnej chemoterapie – kazuistika


Authors: V. Mikudova 1,2;  K. Rejlekova 1;  J. Gyarfas 2,3;  I. Oravcova 2;  M. Chovanec 1;  J. Mardiak 1;  M. Mego 1
Authors‘ workplace: 2Department of Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava 1;  Oncohematology Clinic, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava 2;  Department of Hematology, National Cancer Institute, Bratislava 3
Published in: Klin Onkol 2019; 32(2): 139-142
Category: Case Report
doi: 10.14735/amko2018139

Overview

Východiská: Leptomeningeálne metastázy (LM) karcinómu prsníka sú asociované s nepriaznivou prognózou. Hoci žiadna randomizovaná štúdia nepotvrdila, že intratekálna liečba predlžuje prežívanie, táto liečba je považovaná za štandard. Prognóza pacientov s LM je nepriaznivá, s mediánom celkového prežívania menej ako 6 mesiacov.

Metódy: V tejto kazuistike uvádzame prípad mladej ženy s karcinómom prsníka s LM v čase recidívy, liečenej dvoma líniami intratekálnej chemoterapie s predĺženým prežívaním.

Výsledky: Dvadsaťosemročnej žene bez pozoruhodnej anamnézy bol diagnostikovaný triple-negatívny invazívny duktálny karcinóm. Osem mesiacov po adjuvantnej terapii sa rozvinuli mnohopočetné mozgové metastázy a následne 1 mesiac po ukončení rádioterapie na centrálny nervový systém sa vyvinuli nové LM. Iniciálne bola liečená kombináciou metotrexát, cytarabín a dexametazón intratekálne, ale po 3 mesiacoch u pacientky došlo k zhoršeniu klinického stavu a vzostupu nádorových buniek v likvore. Následne dostala kombináciu tiotepy a metotrexátu intratekálne s predĺžením odpovede v trvaní 10 mesiacov. Pacientka zomrela 32 mesiacov od stanovenia diagnózy a 18 mesiacov od infiltrácie leptomenigov v dôsledku progresie ochorenia v pečeni a pľúcach ako aj v leptomeningoch.

Záver: Prognóza pacientov s LM zostáva nepriaznivá v dôsledku limitovanej účinnosti súčasne dostupných látok používaných v intratekálnej liečbe, avšak intratekálna chemoterapia by mohla podstatne predĺžiť prežívanie u vybraných pacientov.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané: 7. 11. 2018

Prijaté: 29. 11. 2018

Klíčová slova:

leptomeningeálne metastázy – intratekálna liečba – tiotepa


Sources

1. Chamberlain M, Junck L, Brandsma D et al. Leptomeningeal metastases: a RANO proposal for response criteria. Neuro Oncol 2017; 19 (4): 484–492. doi: 10.1093/neuonc/now183.

2. Abouharb S, Ensor J, Loghin ME et al. Leptomeningeal disease and breast cancer: the importance of tumour subtype. Breast Cancer Res Treat 2014; 146 (3): 477–486. doi: 10.1007/s10549-014-3054-z.

3. Rudnicka H, Niwińska A, Murawska M. Breast cancer leptomeningeal metastasis – the role of multimodality treatment. J Neurooncol 2007; 84 (1): 57–62. doi: 10.1007/s11060-007-9340-4.

4. Niwińska A, Pogoda K, Michalski W et al. Determinants of prolonged survival for breast cancer patient groups with leptomeningeal metastasis (LM). J Neurooncol 2018; 138 (1): 191–198. doi: 10.1007/s11060-018-2 790-z.

5. Le Rhun E, Weller M, Brandsma D et al. EANO-ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with leptomeningeal metastasis from solid tumours. Annal Oncol 2017; 28 (Suppl 4): iv84–iv99. doi: 10.1093/annonc/mdx221.

6. Mego M, Sycova-Mila Z, Obertova J et al. Intrathecal administration of trastuzumab with cytarabine and methotrexate in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. Breast 2011; 20 (5): 478–480. doi: 10.1016/j.breast.2011.05.007.

7. Grossman SA, Finkelstein DM, Ruckdeschek JC et al. Randomized prospective comparison of intraventricular methotrexate and thiotepa in patients with previously untreated neoplastic meningitis. Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 1993; 11 (3): 561–569. doi: 10.1200/JCO.1993.11.3.561.

8. Sharma P, López-Tarruella S, García-Saenz JA et al. Pathological response and survival in triple-negative breast cancer following neoadjuvant carboplatin plus docetaxel. Clin Cancer Res 2018; 24 (23): 5820–5829. doi: 10.1158/1078–0432.CCR-18-0585.

9. Niwińska A, Rudnicka H, Murawska M. Breast cancer leptomeningeal metastasis: the results of combined treatment and the comparison of methotrexate and liposomal cytarabine as intra–cerebrospinal fluid chemotherapy. Clin Breast Cancer 2015; 15 (1): 66–72. doi: 10.1016/j.clbc.2014.07.004.

10. Boogerd W, van den Bent MJ, Koehler PJ et al. The relevance of intraventricular chemotherapy for leptomeningeal metastasis in breast cancer: a randomised study. Eur J Cancer 2004; 40: 2726–2733. doi: 10.1016/j.ejca.2004.08.012.

11. Chen IC, Lin CH, Jan IS et al. Bevacizumab might potentiate the chemotherapeutic effect in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. J Formos Med Assoc 2016; 115 (4): 243–248. doi: 10.1016/ j.jfma.2015.03.005.

12. Wu PF, Lin CH, Kuo CH et al. A pilot study of bevacizumab combined with etoposide and cisplatin in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. BMC Cancer 2015; 15: 299. doi: 10.1186/s12885-015-1290-1.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology

Article was published in

Clinical Oncology

Issue 2

2019 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account