Extrémny prípad syndrómu rastúceho teratómu retroperitonea testikulárneho pôvodu – klinický management a efekt liečby


Authors: S. Huľová 1,2;  R. Aziri 3;  M. Chovanec 2;  J. Mardiak 2;  M. Mego 2;  D. Pinďák 3
Authors‘ workplace: Department of Oncology, Central Military Hospital SNP Ruzomberok, Slovak Republic 1;  2Department of Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  Department of Surgical Oncology, Slovak Medical University, National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 3
Published in: Klin Onkol 2019; 32(2): 129-132
Category: Case Report
doi: 10.14735/amko2019129

Overview

Východiská: Syndróm rastúceho teratómu (growing teratoma syndrome – GTS) je zriedkavým klinickým nálezom u pacientov liečených pre nádory semenníkov. Zvyčajne sa diagnostikuje počas chemoterapie alebo po jejím absolvovaní ako expandujúca tumorózna masa neodpovedajúca na systémovú liečbu, zatiaľ čo onkomarkery v sére nestúpajú do patologických hodnôt. V prípade resekcie tumoróznej masy histologické vyšetrenie preukáže prítomnosť štruktúr benígneho zrelého teratómu.

Prípad: Autori prezentujú prípad pacienta s metastatickým germinatívnym testikulárnym nádorom liečeného 2 líniami chemoterapie a everolimu predtým, než bol indikovaný na resekciu objemnej metastatickej masy v retroperitoneu. Článok obsahuje stručný prehľad súčasných poznatkov týkajúcich sa managementu GTS, ktorý podporuje hlavnú úlohu chirurgickej intervencie v procese jeho liečby.

Výsledky: Pacient s metastatickým zmiešaným germinatívnym testikulárnym nádorom podstúpil radikálnu orchiektómiu a 1. líniu systémovej liečby režimom BEP (bleomycin, etopozid, cisplatina). Radiologický restaging ukázal značnú progresiu ochorenia v oblasti retroperitonea a supraklavikulárnych lymfatických uzlín. Druhá línia chemoterapie VIP (etopozid, ifosfamid, cisplatina) nezvrátila priebeh choroby a pacient bol konzultovaný na našom pracovisku. Po splnení kritérií bol zaradený do klinickej štúdie s everolimom, počas ktorej však pokračoval metastatický rozsev, kým onkomarkery paradoxne klesali. Podozrenie na GTS bolo potvrdené histologicky z resekátu retroperitoneálnej tumoróznej masy, rovnako ako zo vzoriek získaných pri následnej supraklavikulárnej a hepatálnej metastazektómii. Pacient dosiahol úplnú remisiu ochorenia a ostáva v sledovaní aj 34 mesiacov od posledného zo série chirurgických výkonov.

Záver: GTS neodpovedá na chemoterapiu ani radioterapiu a chirurgická liečba vedie k excelentnej kontrole ochorenia. Zvýšenie povedomia odborníkov o tejto nie častej prezentácii nádorov semenníkov môže zaručiť včasnú diagnózu a adekvátnu chirurgickú intervenciu bez oneskorenia. Resekčný výkon je možný aj v prípade značne rozsiahleho nálezu a zavzatia vitálnej vaskulatúry a je výkonom kuratívnym, ako dokazuje náš prípad v súlade s už publikovanými údajmi.

 Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdržané: 25. 11. 2018

Prijaté: 8. 1. 2019

Klíčová slova:

nádory semenníkov – teratóm – chirurgická liečba


Sources

1. Logothesis CJ, Samuels ML, Trindade A et al. The growing teratoma syndrome. Cancer 1982; 50 (8): 1629–1635.

2. Gorbatiy V, Spiess PE, Pisters LL. The growing teratoma syndrome: current review of the literature. Indian J Urol 2009; 25 (2): 186–189. doi: 10.4103/0970-1591.52910.

3. Lee DJ, Djaladat H, Tadros NN et al. Growing teratoma syndrome: clinical and radiographic characteristics. Int J Urol 2014; 21 (9): 905–908. doi: 10.1111/iju.12466.

4. Daneshmand S, Albers P, Foss SS et al. Contemporary management of postchemotherapy testis cancer. Eur Urol 2012; 62 (5): 867–876. doi: 10.1016/j.eururo.2012.08.014.

5. André F, Fizazi K, Culine S et al. The growing teratoma syndrome: results of therapy and long-term follow-up of 33 patients. Eur J Cancer 2000; 36 (11): 1389–1394.

6. Aide N, Comoz F, Sevin E. Enlarging residual mass after treatment of a nonseminomatous germ cell tumor: growing teratoma syndrome or cancer reccurence? J Clin Oncol 2007; 25 (28): 4494–4496. doi: 10.1200/JCO.2007.12.7530.

7. Bentivegna E, Azais H, Uzan C et al. Surgical outcomes after debulking surgery for intraabdominal ovarian growing teratoma syndrome: analysis of 38 case. Ann Surg Oncol 2015; 22 (Suppl 3): 964–970. doi: 10.1245/s10434-015-4608-y.

8. Boukettaya W, Hochlaf M, Boudagga Z et al. Growing teratoma syndrome after treatment of a nonseminomatous germ cell tumor: a case report and a review of literature. Urol Case Rep 2014; 2 (1): 1–3. doi: 10.1016/j.eucr.2013.11.007.

9. Jeffery GM, Theaker JM, Lee AH et al. The growing teratoma syndrome. Br J Urol 1991; 67 (2): 195–202.

10. Nimkin K, Gupta P, McCauley R. The growing teratoma syndrome. Pediatr Radiol 2004; 34 (3): 259–262. doi: 10.1007/s00247-003-1045-z.

11. Hong WK, Wittes RE, Hajdu ST. The evolution of mature teratoma from from malignant testicular tumors. Cancer 1977; 40 (6): 2987–2992.

12. Djordjevic B, Euscher ED, Malpica A. Growing teratoma syndrome of the ovary: review of literature and first report of a carcinoid tumor arising in a growing teratoma of the ovary. Am J Surg Pathol 2007; 31 (12): 1913–1918. doi: 10.1097/PAS.0b013e318073cf44.

13. Kataria SP, Varshney AN, Nagar M et al. Growing teratoma syndrome. Indian J Surg Oncol 2017; 8 (1): 46–50. doi: 10.1007/s13193-016-0568-3.

14. Büchler T, Simonova K, Fencl P et al. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientu s neseminomovými germinálními nádory. Klin Onkol 2011; 24 (6): 413–417. doi: 10.14735/amko2011413.

15. Spiess PE, Tannir NM, Tu SM et al. Viable germ cell tumor at postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection: can we predict patients at risk of disease progression? Cancer 2007; 110 (12): 2700–2708. doi: 10.1002/cncr.23104.

16. Beck SD, Fister RS, Bihrle R et al. Long-term outcome for patients with high volume retroperitoneal teratomaundergoing post-chemotherapy surgery. J Urol 2009; 181 (6): 2526–2532. doi: 10.1016/j.juro.2009.01.116.

17. Carver BS, Shayegan B, Serio A et al. Long-term clinical outcome after postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection in men with residual teratoma. J Clin Oncol 2007; 25 (9): 1033–1037. doi: 10.1200/JCO.2005.05.4791.

18. Nassiri N, Shah A, Daneshmand S et al. Growing teratoma syndrome of testicular origin. Urology 2019; 123: 20–23. doi: 10.1016/j.urology.2018.05.015.

19. Mego M, Reckova M, Sycova-Mila Z et al. Bevacizumab in a growing teratoma syndrome. Case report. Ann Oncol 2007; 18 (5): 962–963. doi: 10.1093/annonc/mdm125.

20. Vaughn DJ, Flaherty K, Lal P et al. Treatment of growing teratoma syndrome. N Engl J Med 2009; 360 (4): 423–424. doi: 10.1056/NEJMc0808558.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology

Article was published in

Clinical Oncology

Issue 2

2019 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account