Preemptivní analgezie ketaminem a morfinem – klinická studie


Authors: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  I. Kraus 2
Authors‘ workplace: Klinika anesteziologie a resuscitace, UK 3. LF a FNKV, Praha 1;  Klinika gynekologie a porodnictví UK 3. LF a FNKV, Praha 2
Published in: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 3, s. 138-142
Category: Anaesthesiology - Original Paper

Overview

Cíl studie:
Zjistit, zda kombinace preemptivního podání ketaminu a morfinu je účinnější, než když je jedna látka podána preemptivně a druhá látka až po chirurgické stimulaci.

Typ studie:
Prospektivní zaslepená randomizovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika anesteziologie a resuscitace.

Materiál a metody:
Celkem 63 pacientek indikovaných k abdominální hysterektomii bylo náhodně rozděleno na 3 shodné soubory: s preemptivním podáním ketaminu (K), preemptivním podáním morfinu (M) a preemptivně podanou kombinací obou látek (MK). V premedikaci byl všem skupinám podán pouze atropin a diazepam. Skupině K byl před úvodem do celkové anestezie (CA) aplikován i. v. ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + fyziologický roztok (FR) a 10 minut po provedení laparotomie morfin 0,1 mg . kg-1 t. h. Skupině M byl aplikován i. v. morfin 0,1 mg . kg-1 + FR před úvodem a 10 minut po provedení laparotomie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. a skupině MK byl aplikován před úvodem do celkové anestezie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + morfin 0,1 mg . kg-1 i. v. a 10 minut po provedení laparotomie fyziologický roztok. Vlastní průběh celkové anestezie i per- a pooperační monitorování byly stejné a standardní u všech skupin. Sledovanými parametry byla pooperační spotřeba morfinu aplikovaného samoobslužným způsobem (PCA).

Výsledky:
Pacientky ve skupině M měly v průměru vyšší hmotnost a pacientky ve skupině MK byly starší (obě p < 0,05), ale tento rozdíl nebyl pro výsledky podstatný. Pooperační spotřeba morfinu byla v prvních 24 hodinách ve skupině MK významně nižší než ve skupině M, resp. K (22,6 ± 7 mg vs 30,2 ± 12,1; p < 0,05, resp. 34,1 ± 12,1; p < 0,001) i během dalších 24 hodin po operaci. Nižší spotřeba byla i během dalších 24 hodin ve skupině MK vs M, resp. K (13,3 ± 5,4 mg vs 20,1 ± 9 mg, resp. 22,0 ± 10 mg, obě p < 0,01). Ani v jednom sledovaném intervalu nebyl statisticky významný rozdíl ve spotřebě morfinu mezi skupinami K a M.

V žádném případě nedošlo k nedostatečné analgezii (hodnoceno verbálně i monitorováním pokusů o aplikaci morfinu v intervalu kratším než nastaveném).

Závěr:
Preemptivně podaná kombinace ketaminu a morfinu vede k významně nižší spotřebě morfinu pooperačně, než pokud jsou obě látky podány preemptivně každá zvlášť.

Klíčová slova:
preemptivní analgezie – pooperační analgezie – ketamin – morfin


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account