Possibilities of Spa Therapy in Patients with Idiopathic Scoliosis


Authors: M. Bílková;  D. Pavlů
Authors‘ workplace: Katedra fyzioterapie UK FTVS, Praha vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.
Published in: Rehabil. fyz. Lék., 19, 2012, No. 4, pp. 167-176.
Category: Original Papers

Overview

The retrospective study was carried out in the Bělohrad Spa (Czech Republic). The authors set themselves a task to evaluate the effect of spa therapy in patients with idiopathic scoliosis. In 233 children at the age of 12 – 15 years (boys and girls), who repeatedly spend their time in the spa, selected parameters – functional vital capacity, chest mobility, shortened muscles and muscular strength – were evaluated at the beginning and at the end of the stay. The results made it clear that with growing number of the stay in spa the patients’ conditions continually improved and a prolong effect became manifest only after repeated stay. The authors also draw attention to the importance and necessity of preventive procedures in children with idiopathic scoliosis and a possible role of the spa institutions in this area.

Key words:
idiopathic scoliosis, physiotherapy, spa treatment


Sources

1. AULISA, A. G., GUZZATI V.: The familiary of IS: Statical analysis and clinical considerations. Barcelona, International Conference on Conservation Management of Spinal Deformities, 2011.

2. BÍLKOVÁ, M.: Hodnocení efektu lázeňské léčby u idiopatické skoliózy. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, FTVS, 2012, 103 l, 17.l příl., vedoucí práce Dagmar Pavlů

3. ČERNÝ, P., MAŘÍK, I.: Ortotická protetika [online]. 2007 [cit. 2011-05-21]. Možnosti konzervativní terapie skolióz. Některé atypické příklady. Dostupné z WWW: http://www.ortotikaprotetika.cz/download/ortopedicka_protetika_13.pdf

4. Historie skoliózy. Skolio.cz [online]. [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: http://www.skolio.cz/main/clanek.php?id=1

5. JANDA, V. a kol.: Svalové funkční testy. Praha, Grada Publishing, 2004, 320 s., ISBN 80-247-0722-5.

6. KLAPP, R.: Das Klappsche Kriechverfahren. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1966, 90 s.

7. KOLÁŘ, P.: Klinické vyšetření a léčebné postupy u pacientů s idiopatickou skoliózou. Pediatrie pro praxi, 2003, č. 5, s. 243-247, ISSN 1213-0494.

8. KROBOT, A., MARKOVÁ, M.: Problematika korzetování u juvenilní idiopatické skoliózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2009, č. 2, s. 53-59, ISSN 1211-2658.

9. KUBÁT, R.: Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet. Praha, Nakladatelství odborné literatury, 1991, 73 s., ISBN 80-85467-13-5.

10. Lázeňská péče 2010. In: Ústav zdravotnických informací a statistik ČR [online], lázeňská péče 2010. Praha, ÚZIS, 2010 [cit. 2012-02-24]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/system/files/lazne2010.pdf.

11. MUDr. Zbyněk Mlčoch [online]. [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/nemoci-lecba/skolioza-patere-cviky-cviceni-informace-typyskolioz.

12. Nová metoda operace páteře pomůže dětem se skoliózou. Zdravotnický portál Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/2127-nova-metoda-operace-patere-pomuze-detem-se-skoliozou

13. PAVLŮ, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1 – Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. opravené vydání, Brno, Cerm, 2003, 239 s., ISBN 80-7204-312-9.

14. REPKO, M.: Skolióza – kompletní diagnostické a terapeutické postupy. Pediatrie pro praxi, 2010, č. 4, s. 218-222, ISSN 1213-0494.

15. REPKO, M.: Neuromuskulární deformity páteře. 1. vydání, Praha, Galén, 2008, 123 s, ISBN 978-80-7362-536-9.

16. SCHROTH, CH. L.: Dreidimensionale Skoliosebehandlung: Eine physiotherapeutische Spezialmethode zur Verbesserung von Rückratverkrümmungen. Atmungs-orthopädie-system Schroth. 7. vyd. München, Urban&Fischer, 2007, 324 s., ISBN 978-3-437-44025-0.

17. SOSNA, A. a kol.: Základy ortopedie. 1. vydání, Praha, Triton, 2001, 175 s., ISBN 80-7254-202-8.

18. VAŘEKA, I., ORTORIKA, s.r.o.: [online] Skolióza ve fyzioterapeutické praxi. Dostupné z WWW: http://www.ortotika.cz/skoliozavareka.htm

19. VLACH, O.: Léčení deformit páteře. 1. vydání, Praha, Avicenum, 1986, 216 s., ISBN 08-052-86.

20. VOJTA, V.: Vojtův princip: Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha, Grada Publishing, spol., 1995, 166 s., ISBN 80-7169-004-X.

21. Výsledky šetření - vadné držení těla. Státní zdravotní ústav [online]. [cit. 2012-01-28]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/vysledky-setreni-vadne-drzeni-tela-u-deti.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account