Perioperative care in gynaecology department


Authors: Petra Wolfová;  Drahomíra Filausová;  Romana Belešová
Authors‘ workplace: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU, České Budějovice, vedoucí katedry doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph. D.
Published in: Prakt Gyn 2014; 18(4): 268-274
Category: Gynecological Nursing: Review Article

Overview

The article informs about the research which was carried out at gynaecology department in 2014. Except the results of research there are briefly described surgical approaches used in gynaecology, perioperative care of clients provided by midwives and the needs of women in this period.

Keywords:
client – perioperative care – midwife


Sources

1. Rob L, Martan A, Cittebart K. Gynekologie. 2. vyd. Galén: Praha 2008. ISBN 978–807–2625–017.

2. Mikšová Z, Fraňková M, Zajíčková M. Kapitoly z ošetřovatelské péče. 2. vyd. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–1443–4.

3. Zeman M, Krška Z. Chirurgická propedeutika. 3. vyd. Grada: Praha 2011. ISBN 978–802–4737–706.

4. Roztočil A et al. Moderní gynekologie. Grada: Praha 2011. ISBN 978–802–4728–322.

5. Duda M et al. Práce sestry na operačním sále. Grada: Praha 2000. ISBN 80–716–9642–0.

6. Bittnerová Z. Úkoly sester perioperační péče. Sestra 2004; 14(12): 24.

7. Nováková L. Technický pokrok a změna chování na operačním sále. Sestra 2008; 18(7–8): 64.

8. Skalická H et al. Předoperační vyšetření: návody pro praxi. Grada: Praha 2007. ISBN 978–802–4710–792.

9. Wendsche P, Pokorná A, Štefková I. Perioperační ošetřovatelská péče. Galén: Praha 2012. ISBN 978–807–2628–940.

10. Kala Z, Penka I et al. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů): Brno 2010. ISBN 978–807–0135–181.

11. Janoušková M. Uplatnění modelu perioperační péče na vlastním pracovišti. Sestra 2008; 18(1): 4–5.

12. Čoupková H, Slezáková L. Ošetřovatelství v chirurgii I. Grada: Praha 2010. ISBN 80–247–3129–0.

13. Jedličková J. Ošetřovatelská perioperační péče. NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů): Brno 2012. ISBN 978–807–0135–433.

14. Janíková E, Zeleníková R. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Grada: Praha 2013. ISBN 978–802–4744–124.

15. Zazula R. Intenzivní perioperační péče. Galén: Praha 2000. ISBN 80–86257–17–7.

16. Balková H, Englišová D, Hauptvogelová M. Sebeovládání v práci perioperační sestry. Sestra 2013; 23(5): 27–28.

17. Nováková J, Haschová I, Malíková I. Bezpečnost pacienta na operačním sále. Florence 2006; 2(12): 39–40.

18. Mikšová Z (ed). Kapitoly z ošetřovatelské péče. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–1442–6.

19. Kolektiv autorů. Vše o léčbě bolesti: příručka pro sestry. Grada: Praha 2006. ISBN 978–802–4717–203.

20. Švaříček R, Šeďová K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál: Praha 2007. ISBN 978–80–7367–313–0.

21. Vondráček L, Vondráček J. Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče. Grada: Praha 2008. ISBN 80–247–2629–7.

22. Křivohlavý J. Psychologie nemoci. Grada: Praha 2002. ISBN 80–247–0179–0.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account