Postintubačná stenóza trachey – naše skúsenosti


Authors: J. Belák 1;  M. Janík 1;  J. Vajó 1;  C. Sauka 1;  M. Kudláč 1;  L. Frigová 2;  V. Žák 3;  J. Michlík 4
Authors‘ workplace: II. chirurgická klinika UPJŠ LF, FN L. Pasteura Košice, Slovenská republika, prednosta MUDr. J. Belák, Ph. D. 1;  Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF, FN L. Pasteura, Košice, Slovenská republika prednostka doc. MUDr. T. Jurgová, CSc. 2;  Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF, FN L. Pasteura Košice, Slovenská republika, prednostka prof. MUDr. R. Tkáčová, CSc. 3;  OAIM FN L. Pasteura Košice, Slovenská republika, primár MUDr. P. Beluš 4
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 260-264.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Stenózy dýchacích ciest sú život ohrozujúcimi stavmi z najrôznejších príčin. Autori referujú o 21 pacientoch operovaných pre postintubačnú stenózu trachey na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF, FN L. Pasteura v Košiciach za obdobie od 1. 1. 1999 do 30. 6. 2005. U všetkých pacientov pred operáciou bola urobená tracheobronchoskópia a CT vyšetrenie. V čase do 24 hodín po prijatí na kliniku bolo operovaných 9 pacientov, u 7 bola urobená resekcia a u 2 implantovaná Montgomeryho T-kanyla. Ako plánovaný výkon, po 24 hodinách od prijatia, bolo operovaných 12 pacientov. U 10 pacientov bola urobená resekcia trachey, u 2 bola implantovaná Montgomeryho T-kanyla. U 14 pacientov po resekcii trachey bol pooperačný priebeh bez komplikácii, u 1 pacienta po operácii vznikol prechodne edém v mieste anastomózy a u 2 pacientov vznikla restenóza. Úmrtie v tejto skupine pacientov nebolo zaznamenané. Záverom autori zdôrazňujú multidisciplinárny prístup pri diagnostike a liečbe postintubačných stenóz trachey. Pri postintubačných stenózach trachey resekcia s primárnou anastomózou predstavuje najvýhodnejší spôsob liečby pre pacienta.

Kľúčové slová:
trachea – postintubačná stenóza – resekcia trachey


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×