Současný pohled na rýmu


Authors: Z. Kuchynková;  J. Betka
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 2, pp. 87-90.
Category:

Overview

Autoři shrnují současné poznatky o rýmě. Vycházejí z mezinárodního konsenzu o rýměz roku 1994. Rýma je v současné době téma aktuální jak z pohledu rinologů, tak z pohledu pneumologů. Autoři uvádějí definici rýmy, některé epidemiologické údaje, klasifikaci rýmy, klinický obraz.Novější poznatky se týkají mykotické infekce a některých vyšetřovacích možností. V diferenciálnídiagnóze rinosinusitidy připadá v úvahu celá řada onemocnění. Autoři shrnují stručně poznatkyo terapii rýmy, vztahu horních a dolních cest dýchacích a kvalitě života nemocných s rýmou. Nazávěr jsou uvedeny nejdůležitější , ne zcela vyřešené problémy v rinologii. V současné době chybívíce informací o epidemiologii rýmy, je třeba zlepšit diagnostiku umožňující klasifikaci rýmy, chybínávrhy terapeutických schémat při rinosinusitidách, není zcela objasněn vztah horních a dolníchdýchacích cest při onemocnění dýchacího traktu.

Klíčová slova:
rýma, definice rýmy, klasifikace rýmy.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account