Professional diseases in a small lead foundry


Authors: I. Šebová
Authors‘ workplace: Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, přednostka MUDr. Vendulka Machartová, Ph. D.
Published in: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 3-4, s. 119-122.
Category: Original Papers

Overview

The increased values of lead metabolites in urine were found during a toxicological examination in a small foundry entreprise and subjective complaints related to a locomotor apparatus of upper extremities were reported. Therefore, workers were consequently completely examined at the outpatient department of the Clinic of Occupational Diseases in Pilsen and specialized examinations were undertaken besides the laboratory examination. The work exposure was proved by a hygienic assessment, in two cases the measurement of a local muscle load was completed. Results of the toxicological examination resulted in a short hospitalization in a number of workers during which the mobilization of lead by chelates was undertaken.

Key words:
lead, increased lead exposure, local muscle load, syndrome of carpal tunnel


Sources

1. KOHOUT, J. Zvýšená expozice olovu u odlévačů. Pracov. Lék., 2007, 59, 3, s. 115–117.

2. MACHARTOVÁ, V. Vhodný expoziční test v riziku olova. Pracov. Lék., 2007, 59, 3, s. 82–85.

3. ŠEBOVÁ, I. Pracovnělékařská péče v malé slévárně olova. Pracov. Lék., 2009, 61, 1, s. 18–20.

4. SENFT, V. Základy toxikologie. In Racek J. et al. Klinická biochemie. 2. vydání, Praha: Galén, 2006, s. 293–298.

5. MACHARTOVÁ, V. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin. In Pracovní lékařství (kolektiv autorů). Základní primární pracovnělékařská péče. I. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, s. 180–181.

6. Metodické opatření č. 9 Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu. In Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. Částka 10, říjen 2003, s. 3–5.

7. Seznam nemocí z povolání In Příloha k Nařízení vlády č. 290/ 1995 Sb., v platném znění.

8. Nařízení vlády č. 178/ 2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

9. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. In Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. Částka 5, ročník 2008.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×