Švihrová V., Buchancová J., Palúch A., Turská A., Hudečková H., Avdičová M., Legáth Ľ.: Analysis of costs on economically active patients hospitalized with the diagnosis of professional and nonprofessional tick encephalitis in Slovakia


Authors: V. Švihrová 1;  J. Buchancová 1;  A. Palúch 2;  A. Turská 2;  H. Hudečková 1;  M. Avdičová 3;  Ľ. Legáth 4
Authors‘ workplace: Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin, vedúca prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1;  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MUDr. Marian Faktor 2;  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, vedúca MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. 3;  Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, UPJŠ Košice, vedúci kliniky doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. 4
Published in: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 1, s. 13-17.
Category: Original Papers

Overview

In their paper, authors analyzed average direct and indirect costs on diagnostics and treatment of acute tick encephalitis in Slovakia in economically active hospitalized patients (52 cases). Average direct and indirect costs on a single patient during hospitalization due to the diagnosis of tick encephalitis were 1 353.95 EUR. Authors pointed at possible financial impact on employers when rewarding the occupational disease in comparison to the costs related to active prevention of employees using vaccination. Basic rates of point evaluation related to pain in occupational diseases due to tick encephalitis are currently from 30 to 150 points and from 300 to 3000 points for impaired social engagement. 1 point correlated to 14.46 EUR in 2009. It is more beneficial for the employer to cover vaccination of the employee from 18 years until retirement (269.40 EUR) instead of rewarding the pain at lower rates of 30 ­points (433.80 EUR).

Key words:
tick encephalitis, costs, occupational diseases, Slovak Republic, vaccination


Sources

1. BUCHANCOVÁ, J., HUDEČKOVÁ, H., MURAJDA, L., ŠVIHROVÁ, V., BÁTORA, I., LEGÁTH Ľ, OSINA O, VILČEK, R., JAKUBOVIČOVÁ, E. Lymská borelióza z pohľadu pracovného lekárstva (porovnávacia štúdia). Pracov. Lék., 2009, 61, č. 2, s. 46–55.

2. MANTKE, O. D., SCHÄDLER, R., NIEDRIG, M. A survey on cases of tick-borne encephalitis in European countries. Eurosurveillance, 2008, 13, č. 17, p. 18848.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy. Zbierka zákonov, 2008, čiastka 156, s. 3655.

4. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12284/2009-OL z 12. mája 2009 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 22–24, s. 173.

5. SLOVÁKOVÁ, A. Kliešte už začínajú útočiť [on-line]. 2008--04-28. [cit. 2009-02-28] Dostupný na:

http://www.sme.sk/c/3845704/Klieste-uz-zacinaju-utocit.html.

6. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Slovenská republika v číslach. Bratislava: Štatistický úrad, 2010, 36 s. ISBN 978--80-89358-64-9.

7. ŠVIHROVÁ, V., BUCHANCOVÁ, J., HUDEČKOVÁ, H., AVDIČOVÁ, M., FENCLOVÁ, Z., OSINA, O., BÁTORA, I., LEGÁTH, Ľ., VILČEK, R. Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike a Českej republike za roky 1989–2008. Pracov. Lék., 2009, 61, č. 3, s. 102–108.

8. ŠVIHROVÁ, V., HUDEČKOVÁ, H., RUSŇÁKOVÁ, Š. Varicella ako sociálno-ekonomický problém. Zdravotnícke štúdie, 2009, 2, č. 1, s. 19–22.

9. ŠVIHROVÁ, V., SZILAGYIOVÁ, M., KRKOŠKA, D., ŠIMEKOVÁ, K., HUDEČKOVÁ, H., AVDIČOVÁ, M. Analysis of the direct and indirect costs of treatment of imported malaria in the Slovak Republic. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., 2009, 42, č. 4, s. 377–380.

10. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, v znení neskorších predpisov.

11. Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov.

12. Zákon NR SR č. 462/2003 Z. z., o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

13. Zákon NR SR č. 437/2004 Z. z., o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z., o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, v znení neskorších predpisov

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account