Očekávané počty nádorů jater, žlučníku a pankreatu ve světě


Authors: E. Geryk 1;  T. Horváth 1;  M. Konečný 2
Authors‘ workplace: Fakultní nemocnice Brno, 2Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU, Brno 1
Published in: Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 202-209
Category: Gastrointestinal Oncology: Original Article

Overview

Cíl studie:
Popsat očekávaný vývoj nádorů jater, žlučníku a pankreatu v oblastech světa.

Materiál a metodika:
Odhad incidence, mortality a prevalence nádorů jater, žlučníku a pankreatu byl porovnán u mužů a žen v celém světě, více a méně vyspělých zemích, EU a ČR mezi roky 2008 a 2030.

Výsledky:
Z 749 744 nových nádorů jater ve světě v roce 2008 se podle databáze Globocan 2008 (IARC) uvádí 123 196 (16,4 %) případů ve vyspělých a 626 548 (83,6 %) v méně vyspělých zemích, 48 219 v EU a 843 v ČR; z 145 203 nových nádorů žlučníku 60 246 (41,5 %) ve vyspělých a 84 957 (58,5 %) v méně vyspělých zemích, 23 091 v EU a 941 v ČR; z 278 684 nových nádorů pankreatu 166 156 (59,6 %) ve vyspělých a 112 528 (40,4 %) v méně vyspělých zemích, 69 661 v EU a 1 950 v ČR. Jejich očekávané počty mohou v roce 2030 celosvětově dosáhnout 1,251 mil. nádorů jater, 258 tis. nádorů žluč­níku a 499 tis. nádorů pankreatu. Z 695 726 zemřelých na nádory jater v roce 2008 se uvádí 115 286 (16,6 %) případů ve vyspělých a 580 440 (83,4 %) v méně vyspělých zemích, 46 727 v EU a 793 v ČR; z 109 587 zemřelých na nádory žlučníku 44 066 (40,2 %) ve vyspělých a 65 521 (59,8 %) v méně vyspělých zemích, 17 318 v EU a 768 v ČR; z 266 669 zemřelých na nádory pankreatu 162 424 (61 %) ve vyspělých a 104 245 (40 %) v méně vyspělých zemích, 71 116 v EU a 1763 v ČR. V roce 2030 může úmrtnost celosvětově dosáhnout téměř 1,176 mil. zemřelých případů nádorů jater, 197 tis. nádorů žlučníku a 482 tis. nádorů pankreatu. Nemocní obou pohlaví s ná­dory jater nad 65 let dosáhli 68 % ze všech věkových kategorií ve více rozvinutých a 38 % v méně rozvinutých zemích, s nádory žlučníku 79 % ve více rozvinutých a 50 % v méně rozvinutých zemích, s nádory pankreatu 70 % ve více rozvinutých a 54 % v méně rozvinutých zemích. Případy jednoleté prevalence v roce 2008 zahrnovaly v Asii 75,2 % nádorů jater, 58,7 % žlučníku a 37,6 % pankreatu, v Evropě 10,8 % jater, 18,3 % žlučníku a 33,8 % pankreatu, v Severní Americe 4 % jater, 8,5 % žlučníku a 17 % pankreatu, v Africe 6 % jater, 2,3 % žlučníku a 3,1 % pankreatu. Varující vývoj incidence a mortality na tyto a další karcinomy trávicích cest by měl podpořit manažerskou a osobní odpovědnost s prevencí také v méně rozvinutých oblastech, aby se očekávané údaje světové statistiky nenaplnily.

Závěr:
Celková zátěž nádory jater, žlučníku a pankreatu ve světě představovala v roce 2008 asi 1,174 mil. nových onemocnění a může v roce 2030 překročit 2 mil. případů s větším rizikem zejména pro populaci v méně rozvinutých zemích.

Klíčová slova:
nádory jater, žlučníku a pankreatu – incidence – mortalita – prevalence – kumulativní riziko – věkové zastoupení – očekávané počty – vybrané oblasti světa


Velké duše mají vůli, ty malé jen přání a touhy. (čínské přísloví)

Věnováno životnímu výročí 70 let prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc., prezidenta European Association for Gastro­enterology and Endoscopy

Pokračující nárůst incidence a mortality mnoha zhoubných novotvarů (ZN) evokuje otázku jejich očekávaného výskytu ve světě. U nádorů jater, žlučníku a pankreatu nabízí odpověď inter­aktivní databáze Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) s predikcí incidence, mortality a prevalence do roku 2030, evokující při pokračující hospodářské stagnaci otázky, nakolik je (ne)možné předejít vzniku preventabilních ZN a jejich včasnému zjištění, jak je populace (ne)ochotná respektovat preventivní doporučení a podílet se na nákladech své nemoci. Oč menší jsou u ZN jater, žlučníku a pankreatu možnosti prevence ve srovnání s jinými novotvary, o to větší pozornost poutají jejich očekávané počty a ekonomická zátěž jejich péče v ČR a dalších zemích.

a) Za období let 1959–2009 bylo v ČR nahlášeno do registru nádorů 71 875 ZN jater, žlučníku a žlučových cest (dg. ­C22–C24), z toho 30 861 (42,9 %) u mužů a 41 014 (57,1 %) u žen, 60 740 nádorů pan­kreatu (dg. C25), z toho 32 135 (52,9 %) u mužů a 28 605 (47,1 %) žen [1]. Z nich bylo v roce 2009 evidováno [2]:

 • u ZN jater 549 (10,7/100 tis.) nových případů u mužů a 284 (5,3/100 tis.) žen, 458 (8,9/100 tis.) zemřelých mužů a 274 (5,1/100 tis.) žen
 • u ZN žlučníku a žlučových cest 327 (6,3/100 tis.) nových případů u mužů a 614 (11,5/100 tis.) žen, 254 (5,0/100 tis.) zemřelých mužů a 494 (9,2/100 tis.) žen
 • u ZN pankreatu 976 (18,9/100 tis.) nových případů u mužů a 992 (18,6/100 tis.) žen, 958 (18,6/100 tis.) zemřelých mužů a 888 (16,6/100 tis.) žen

b) Mezi roky 1989 a 2005 se zvýšila ­pevalence [3]:

 • u ZN jater z 99 (2,0/100 tis.) na 323 (6,5/100 tis.) u mužů, z 82 (1,5/100 tis.) na 204 (3,9/100 tis.) u žen
 • u ZN žlučníku a žlučových cest z 198 (3,9/100 tis.) na 436 (8,7/100 tis.) u mužů, z 430 (8,1/100 tis.) na 887 (16,9/100 tis.) u žen
 • u ZN pankreatu z 431 (8,6/100 tis.) na 629 (12,6/100 tis.) u mužů, z 355 (6,7/100 tis.) na 637 (12,2/100 tis.) u žen

c) V letech 1976–2005 bylo mezi 65 292 muži a 59 970 ženami s více­četnými novotvary všech diagnóz ­evidováno [4]:

 • 243 primárních a 790 následných ZN jater u mužů, 87 primárních a 453 následných u žen
 • 211 primárních a 671 následných ZN žlučníku a žlučových cest u mužů, 353 primárních a 1 197 následných u žen
 • 321 primárních a 1 581 následných ZN pankreatu u mužů, 241 primárních a 1 489 následných u žen

Jaký je očekávaný výskyt uvedených tří diagnóz v zátěži nádory u české a světové populace?

Metodika

Očekávané počty nových onemoc­nění, úmrtí na nádory jater (dg. C22), žlučníku a žlučových cest (dg. ­C23–C24), pan­kreatu (dg. C25) u mužů a žen, dostupné k 9. 5. 2012 v databázi IARC Globocan 2008 [5], byly zpracovány za období 2008–2030 u obyvatel pěti regionů: svět, vyspělé země, méně vyspělé země, 27 zemí EU a ČR. Počty nemocných všech věkových skupin (0–85 a více let) a seniorů (65 a více let) byly doplněny hodnotami kumulativního rizika a jedno­leté prevalence. Metodiku standardizace a demografické výpočty u obyvatel 184 zemí a regionů uvádí dostupný case listing a podrobný výklad [6].

Výsledky

Z databáze vyplývá následující porovnání (graf 1):

Očekávané zvýšení počtu nových onemocnění nádory jater, žlučníku a pankreatu v letech 2008 a 2030 (v tisících).
Graph 1. Expected increasing of new cancers of liver, gallbladder and pancreas between 2008 and 2030 (in thousands).
Graph 1. Očekávané zvýšení počtu nových onemocnění nádory jater, žlučníku a pankreatu v letech 2008 a 2030 (v tisících). Graph 1. Expected increasing of new cancers of liver, gallbladder and pancreas between 2008 and 2030 (in thousands).

ZN jater

 1. Svět: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 749 744 nových onemocnění (69,8 % muži, 30,2 % ženy) a 695 726 zemřelých (68,7 % muži, 31,3 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 1 251 tis. nových onemocnění (nárůst 65,8 % u mužů, 69,6 % u žen) a 1 176 tis. zemřelých (nárůst 67,7 % u mužů, 71,9 % u žen).
 2. Vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 123 196 nových onemocnění (67,3 % muži, 32,7 % ženy) a 115 286 zemřelých (65,4 % muži, 34,6 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 172 tis. nových onemocnění (nárůst 41,2 % u mužů, 37,4 % u žen) a 164,5 tis. zemřelých (nárůst 44,5 % u mužů, 39,3 % u žen).
 3. Méně vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 626 548 nových onemocnění (70,3 % muži, 29,7 % ženy) a 580 440 zemřelých (65,4 % muži, 34,6 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 1 144 tis. nových onemocnění (nárůst 79 % u mužů, 90,9 % u žen) a 1 074 tis. zemřelých (nárůst 81,1 % u mužů, 94,2 % u žen).
 4. EU: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 48 219 nových onemocnění (68,1 % muži, 31,9 % ženy) a 46 727 zemřelých (65,4 % muži, 34,6 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 65,7 tis. nových onemocnění (nárůst 38,4 % u mužů, 32,3 % u žen) a 64,8 tis. zemřelých (nárůst 41,2 % u mužů, 34,2 % u žen).
 5. ČR: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 843 nových onemocnění (63,6 % muži, 36,4 % ženy) a 793 zemřelých (62,7 % muži, 37,3 % ženy); v roce 2030 je očekáváno asi 1 170 nových onemocnění (nárůst 40,5 % u mužů, 36,2 % u žen) a asi 1 120 zemřelých (nárůst 44,3 % u mužů, 38,9 % u žen).

ZN žlučníku

 1. Svět: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 145 203 nových onemocnění (40,2 % muži, 59,8 % ženy) a 109 587 zemřelých (39,2 % muži, 60,8 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 258 tis. nových onemocnění (nárůst 80,9 % u mužů, 75,4 % u žen) a 197 tis. zemřelých (nárůst 83,5 % u mužů, 77 % u žen).
 2. Vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 60 246 nových onemocnění (43,5 % muži, 56,5 % ženy) a 44 066 zemřelých (41,1 % muži, 58,9 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 86 tis. nových onemocnění (nárůst 50 % u mužů, 39 % u žen) a 64 tis. zemřelých (nárůst 52,8 % u mužů, 40,8 % u žen).
 3. Méně vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 84 957 nových onemocnění (37,9 % muži, 62,1 % ženy) a 65 521 zemřelých (37,9 % muži, 62,1% ženy); v roce 2030 je očekáváno 165 tis. nových onemocnění (nárůst 93 % u mužů, 94,9 % u žen) a 129 tis. zemřelých (nárůst 97,1 % u mužů, 97,4 % u žen).
 4. EU: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 23 091 nových onemocnění (39,2 % muži, 60,8 % ženy) a 17 318 zemřelých (37,1 % muži, 62,9 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 31,6 tis. nových onemocnění (nárůst 43,1 % u mužů, 33,1 % u žen) a 24 tis. zemřelých (nárůst 45,2 % u mužů, 34,4 % u žen).
 5. ČR: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 941 nových onemocnění (33,6 % muži, 66,4 % ženy) a 768 zemřelých (32,3 % muži, 67,7 % ženy); v roce 2030 je očekáváno asi 1 330 nových onemocnění (nárůst 48,7 % u mužů, 38,6 % u žen) a 1 100 zemřelých (nárůst 52,8 % u mužů, 39,2 % u žen).

ZN pankreatu

 1. Svět: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 278 684 nových onemocnění (52 % muži, 48 % ženy) a 266 669 zemřelých (51,9 % muži, 48,1 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 499 tis. nových onemocnění (nárůst 79,3 % u mužů, 789,9 % u žen) a 482 tis. zemřelých (nárůst 80,8 % u mužů, 80,5 % u žen).
 2. Vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 166 156 nových onemocnění (51 % muži, 49 % ženy) a 162 424 zemřelých (54,4 % muži, 45,6 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 232 tis. nových onemocnění (nárůst 42,1 % u mužů, 36,9% u žen) a 229 tis. zemřelých (nárůst 43,7 % u mužů, 38,3 % u žen).
 3. Méně vyspělé země: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 112 528 nových onemocnění (53,5% muži, 46,5 % ženy) a 104 245 zemřelých (53,2 % muži, 46,8 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 221 tis. nových onemocnění (nárůst 93 % u mužů, 100 % u žen) a 207 tis. zemřelých (nárůst 94,8 % u mužů, 102,8 % u žen).
 4. EU: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 69 661 nových onemocnění (50,4 % muži, 49,6 % ženy) a 71 116 zemřelých (50,1 % muži, 49,9 % ženy); v roce 2030 je očekáváno 94 tis. nových onemocnění (nárůst 38,1 % u mužů, 32,5 % u žen) a 97 tis. zemřelých (nárůst 39,8 % u mužů, 33,6 % u žen).
 5. ČR: ve věku 0–85+ let je za rok 2008 uváděno 1 950 nových onemocnění (50,4 % muži, 49,6 % ženy) a 1 763 zemřelých (48,8 % muži, 51,2 % ženy); v roce 2030 je očekáváno téměř 2 690 nových onemocnění (nárůst 40,4 % u mužů, 35,4 % u žen) a téměř 2 460 zemřelých (nárůst 41,7 % u mužů, 37,4 % u žen).

Ze 184 zemí dosáhla v roce 2008 ČR počty nádorů na 100 tis. obyvatel pořadí (tab. 1):

ZN jater – u incidence muži 42. a ženy 45., u mortality muži 49. a ženy 50.

ZN žlučníku – u incidence muži 5. a ženy 3., u mortality muži 5. a ženy 3.

ZN pankreatu – u incidence muži i ženy 3., u mortality muži 7. a ženy 8.

Table 1. Pořadí české populace podle ZN na 100 tis. obyvatel v 2008. Tab.1. The order of Czech population by cancers per 100,000 inhabitants in 2008.
Pořadí české populace podle ZN na 100 tis. obyvatel v 2008.
Tab.1. The order of Czech population by cancers per 100,000 inhabitants in 2008.

Věkové zastoupení

Ve vyspělých zemích (včetně EU a ČR) se u tří hodnocených diagnóz vyskytlo nad 65 let u mužů více než 60 % nových onemocnění, u žen více než 75 %, v méně vyspělých zemích byl podíl seniorů u mužů nižší asi o polovinu, u žen o třetinu, přičemž 34 % seniorů se ZN jater v rozvojových zemích signalizuje postižení mužů v mladším věku. Podíl žen nad 65 let byl vyšší proti mužům ve většině regionů s výjimkou ZN žlučníku v méně vyspělých zemích. Ve shodě se stárnutím obyvatel může zastoupení nových onemocnění u se­niorů vzrůst do roku 2030 ve vyspělých zemích u ZN jater i pan­kreatu o 8 % a 5 % (muži, ženy), u ZN žlučníku o 6 % a 4 %, v EU u všech tří diagnóz o 6 % a 3 %, o něco vyšší se odhaduje nárůst v rozvojových zemích asi o 7 % a 6 % (tab. 2). Podobné zastoupení se uvádí u zemřelých nad 65 let s mírně vyššími hodnotami vzhledem k vývoji počtu ­přežívajících (tab. 3).

Table 2. Očekávaný nárůst počtu nových onemocnění ve věku 65 a více let mezi rokem 2008 a 2030. Tab. 2. The expected increase of new diseases aged 65 and over between 2008 and 2030.
Očekávaný nárůst počtu nových onemocnění ve věku 65 a více let mezi rokem 2008 a 2030.
Tab. 2. The expected increase of new diseases aged 65 and over between 2008 and 2030.
*Podíl nemocných ve věku 65 a více let ze všech věkových skupin 0–85+ let.

Table 3. Očekávaný nárůst počtu zemřelých ve věku 65 a více let mezi rokem 2008 a 2030. Tab. 3. The expected increase of deaths aged 65 and over between 2008 and 2030.
Očekávaný nárůst počtu zemřelých ve věku 65 a více let mezi rokem 2008 a 2030.
Tab. 3. The expected increase of deaths aged 65 and over between 2008 and 2030.
*Podíl nemocných ve věku 65 a více let ze všech věkových skupin 0–85+ let.

Kumulativní riziko vzniku nového onemocnění v ČR v roce 2008 se zvyšovalo od věku 60 let zejména u ZN pankreatu s vyššími hodnotami podle věkových skupin u mužů oproti ženám s vyjímkou ZN žlučníku (graf 2).

Kumulativní riziko podle věku a pohlaví v ČR v roce 2008.
Graph 2. Cumulative risk by age and sex in Czech population in 2008.
Graph 2. Kumulativní riziko podle věku a pohlaví v ČR v roce 2008. Graph 2. Cumulative risk by age and sex in Czech population in 2008.

Prevalence

Zastoupení nemocných ve věku 15–75+ let s jednoletým přežíváním podle pohlaví a kontinentů v roce 2008 (tab. 4):

 • ZN jater z 217 385 případů (70,4 % muži, 29,6 % ženy) bylo 27,8 % ve vyspělých a 72,2 % v méně vyspělých zemích, z toho 163 508 (75,2 %) v Asii, 23 401 (10,8 %) ve čtyřech regionech Evropy (z toho 19 241 v EU), 13 151 (6 %) v Africe, 8 597 (4 %) v Severní Americe
 • ZN žlučníku 56 008 případů (41,3 % muži, 58,7 % ženy) bylo 45,1 % ve vyspělých a 54,9 % v méně vyspělých zemích, z toho 32 885 (58,7 %) v Asii, 10 251 (18,3 %) ve čtyřech regionech Evropy (z toho 8 435 v EU), 1 299 (2,3 %) v Africe, 4 774 (8,5 %) v Severní Americe
 • ZN pankreatu 71 060 případů (53,3 % muži, 46,7 % ženy) bylo 64,2 % ve vyspělých a 35,8 % v méně vyspělých zemích, z toho 26 729 (37,6 %) v Asii, 24 047 (33,8 %) ve čtyřech regionech Evropy (z toho 18 268 v EU), 2190 (3,1 %) v Africe, 12 068 (17 %) v Severní Americe

Table 4. Odhad jednoleté prevalence u přežívajících ve věku 15–75+ let v roce 2008. Tab. 4. The estimated one-year prevalence in survivors aged 15–75+ years in 2008.
Odhad jednoleté prevalence u přežívajících ve věku 15–75+ let v roce 2008.
Tab. 4. The estimated one-year prevalence in survivors aged 15–75+ years in 2008.

Uváděné odhady naznačují vyšší podíl mužů s roční prevalencí oproti ženám v Asii a Severní Americe a na­opak žen v severní a jižní Evropě, Africe, Latinské Americe a Karibiku oproti mužům.

Diskuze

Hepatocelulární karcinom je ve světě pátým nejčastějším nádorem u mužů a osmým u žen [7]. Více než 80 % jeho případů se vyskytuje v Asii a Africe, z nich 55 % v Číně jako následek virové hepatitidy B a kontaminace stravy aflatoxiny [8], u obyvatel přímořských oblastí (Thajsko aj.) a jako následek spotřeby syrových ryb infikovaných jaterní motolicí (Opistorchis viverrini). Ve vyspělých zemích je velkým rizikem cirhóza jater a chronický alkoholizmus. Bez ohledu na etiologii je hrubá incidence dvakrát vyšší u mužů než u žen. Kumulaci ve věku 45–55 let v subsaharských zemích z nejasných příčin provází v posledním desetiletí posun incidence v USA, Británii a severských zemích do mladších věkových skupin [9]. Při vysoké mortalitě nedosahuje ve světě doba přežití šesti měsíců, v USA asi 8 % pacientů přežívá pět let [10]. Nádor jater nejčastěji metastazuje do plic a kostí, naopak do jater metastazuje karcinom kolorekta. Spojení nádoru jater s cirhózou a jeho odolnost k radioterapii [11] zaměřuje úsilí chirurgů k novým technikám (radiofrekvenční ablace, kryoablace) včetně transplantačních [12], které při rostoucí poptávce po orgánech oprávněně přináší zvýšené obavy z jejich kriminálního získávání a obchodování.

Nádor žlučníku postihuje zejména populaci Asie (Indie, Korea, Japonsko) a Latinské Ameriky (Chile) s extrémním výskytem u žen v Dillí, Karáčí, Quitu, ve východní Evropě u žen v Polsku, ČR a Slovensku [13]. I když obezita a ­dietní problémy podporující vznik žlučových kamenů a anomálií jsou příčinou vzniku nádoru žlučníku, jeho incidence a mortalita, vyšší u žen než u mužů, celo­světově klesá následkem zvýšeného počtu chole­cystektomií. Jeho specifické příznaky jsou příčinou zjištění v pokročilých stadiích a přežívání 90 % nemocných méně než pět let [14].

Nádor pankreatu je ve světě 13. nejčastějším nádorem s vyšší incidencí ve vyspělých zemích. Vysokou incidenci vykazují maorské ženy na Novém Zélandu, Hawaji a muži v Kazach­stánu [15]. U 5–10 % nemocných je příčinou rodinná zátěž genetickými syndromy. Malignita, označovaná jako „tichý zabiják“, je velmi pozdě zjišťována s přežíváním pěti let u 3–5 % nemocných. Jen 15 % nemocných ve světě má možnost včasné resekce s následným přežitím pěti let u 10–15 % operovaných [6].

Citovaná databáze Globocan 2008 vychází z údajů národních registrů evidujících ZN celoplošně nebo v menších regionech. V řadě rozvojových nebo vysoce lidnatých zemích je sledován výskyt jen u obyvatel velkých měst. Odhad výskytu ZN v letech ­2008–2030 z ne­dostupných území Asie a Afriky vychází z matematického modelu IARC doplněného výpočty standardizace, kumulativního rizika a demografického vývoje pro interaktivní potřebu uživatelů [6]. Data Globocan 2008 navazují na verzi Globocan 2002 využitou k porovnání české a světové populace [16]. Celkovou zátěž české populace nádory [1] provází rostoucí prevalence s prvotní incidencí [17], zlepšenou dia­gnostikou a terapií [18] s predikcí 690 léčených se ZN jater, 1 700 ZN žlučníku a 1 400 ZN pankreatu v roce 2015. Z nich ve věku 35–64 let bude asi 40 % případů ZN jater, 45 % ZN žlučníku a 60 % ZN pankreatu invalidizované části ekonomicky produktivní populace [3]. Také tyto tři diagnózy se podílí s ostatními nádory gastro­intestinálního traktu na přímých ročních nákla­dech 2,2 mld. Kč na onkologickou léčbu, které by při přísně výběrové bio­logické léčbě každého pacienta mohly dosáhnout až 6 mld [19].

Srování údajů u české populace v roce 2008 ukázalo shodný počet zemřelých v NOR i Globocan, zatímco nová onemocnění v NOR byla vyšší o 13 ZN jater, 6 ZN žlučníku a nižší o 6 ZN pankreatu jako přesnější vzhledem k dohledávání dat, měsíčně aktua­lizovaných od roku 2007 v internetových přehledech ČOS [20].

Ať jsou odhady počtu ZN v datech Globocan hodnoceny jako více či méně přesné, nelze jim upřít hlavní význam: v méně rozvinutých zemích bude nárůst počtu obyvatel provázet vyšší incidence a mortalita postihující v absolutních počtech oproti vyspělým zemím víc nemocné do 65 let. Při nedostatku přesnějších údajů je obtížné odhadovat jejich podíl v pokročilých sta­diích s vyšší úmrtností. K očekávaným 15 mil. nových onemocnění nádory všech diagnóz (kromě ZN kůže) v roce 2015 (z toho 48 % mužů a 57 % žen do 64 let) přibude dalších více než 6 mil. do roku 2030. Za stejné období se zvýší počet zemřelých na nádory z téměř 9 mil. na více než 13 mil. Jak se na tuto pokračující pandemii připraví světové zdravotnictví a zainteresované obory (chirurgie, radio­terapie, paliativní, terminální péče aj.)? Na kolik (ne)budou očekávané počty jednotlivých diagnóz naplněny nebo překročeny a za jakých podmínek (ne)bude možné poskytovat standardní péči co největšímu počtu onkologicky potřebných? Z pohledu oboru gastroonkologie doplňujeme tímto sdělením ­očekávaný výskyt u dalších karcinomů [21].

Horší prognóza a omezený efekt léčby nemocných s nádory jater, žlučníku a pankreatu zejména v pokročilých stadiích ukazuje na zásadní význam programů jejich prevence. Zavedení HBV vakcíny přineslo pokles nádorů jater na Tchaj-wanu [22] a podnítilo dvě protektivní studie zaměřené na populaci do 40 let a vakcinaci 125 tis. dětí v Africe s ukončením v roce 2015 [23], která by podle dosavadních výsledků měla přispět k poklesu výskytu nádorů jater o 60 % v dalších 50 letech. Výchova ke zdravému uchovávání potravin a jejich třídění při kontaminaci aflatoxiny s měřením bio­markerů v krvi a moči by měla snížit riziko v zemích Asie. I přes agresivnost nádorů pankreatu zvyšuje vyhlídky pacientů v příštích letech kombinovaná multimodální terapie [24] a pokračující poznání jejich molekulární patogeneze [25]. Zejména ve vyspělých zemích je výzvou k prevenci malignit pankreatobiliárních cest eliminace alkoholizmu, kuřáctví a obezity s včasnou cholecystektomií. Po desetiletích hodnocení rizikových faktorů je v řadě zemí problémem vypracování a naplňování politiky veřejného zdravotnictví [26], která by i při ekonomických potížích a stárnutí obyvatel vedla ke statistickému snížení incidence nádorů. Neobejde se to bez důsledné politické podpory a ozdravění životních návyků ve smyslu úvodního čínského přísloví. K jeho pochopení směřuje i prediktivní pohled na výskyt nádorů přes budoucí generace až do roku 2030 z údajů IARC.

Závěr

Při nižší incidenci a relativně vyšší mortalitě představují nádory jater, žlučníku a pankreatu závažnou část maligní zátěže světové populace. Známé preventivní strategie u nich přináší jen omezené výsledky. Perspektivními se jeví nová opatření u ohrožené populace zemí Asie a Afriky s aplikací nových poznatků výzkumu, eliminujících pokusně identifikované rizikové faktory.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno: 5. 12. 2011

Přijato: 20. 4. 2012

MUDr. Edvard Geryk

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

egeryk@fnbrno.cz


Sources

1. Geryk E, Horváth T et al. Zátěž nádory u české populace na pozadí demografie a ekonomiky. ČLČ, 2012, 1. In press.

2. ÚZIS: Novotvary 2009 ČR. ÚZIS ČR, 2012: 264, www.uzis.cz.

3. Konečný M et al. Prevalence nádorů v České republice 1989–2005–2015. Brno: PřF MU 2008: 69 + CD.

4. Geryk E, Dítě P, Kozel K et al. Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v České republice v letech 1976–2005. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(1): 12–21.

5. IARC. Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2008, Globocan 2008, Lyon: Internat Agency Res Canc, http://globocan.iarc.fr/.

6. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan 2008. Int J Cancer 2010; 127(12): 2893–2917.

7. Parkin DM, Bray F, Ferlay J et al. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55(2): 74–108.

8. Turner PC, Sylla A, Gong YY et al. Reduction in exposure to carcinogenic aflatoxins by postharvest intervention measures in west Africa: a community-based intervention study. Lancet 2005; 365(9475): 1950–1956.

9. Bosetti C, Levi F, Boffetta P et al. Trends in mortality from hepatocellular carcinoma in Europe, 1980-2004. Hepatology 2008; 48(1): 137–145.

10. Boyle P, Levin B (eds.). World cancer report 2008. Lyon: International Agency for Research on Cancer 2008: 524.

11. Zucman-Rossi J, Laurent-Puig P. Genetic diversity of hepatocellular carcinomas and its potential impact on targeted therapies. Pharmacogenomics 2007; 8(8): 997–1003.

12. Nagai H, Sumino Y. Therapeutic strategy of advanced hepatocellular carcinoma by using combined intraarterial chemotherapy. Recent Patents Anticancer Drug Discov 2008; 3(3): 220–226.

13. Randi G, Franceschi S, La Vecchia C. Gallbladder cancer worldwide: geographical distribution and risk factors. Int J Cancer 2006; 118(7): 1591–1602.

14. Lazcano-Ponce EC, Miquel JF, Munoz N et al. Epidemiology and molecular pathology of gallbladder cancer. CA Cancer J Clin 2001; 51(6): 349–364.

15. Anderson KE, Mack TM, Silverman DT. Cancer of the pancreas. In: Schottenfeld D (eds.). Cancer Epidemiology and Prevention. New York: Oxford University Press 2006: 721–762.

16. Geryk E, Holub J, Žáček V et al. Nádory ve světě v roce 2000. Brno: Amistudio 2004: 43.

17. Geryk E, Žáček V, Langhammer P et al. ­Prevalence zhoubných novotvarů v krajích a okresech ČR. Praha: NOR ČR, 2002: 25 + CD.

18. Dušek L, Bartoňková H et al. Czech cancer care in numbers. Praha: Grada 2009: 471.

19. ČOS. http://www.lincos.cz.

20. http://www.linkos.cz/narodni-onko­logicky-registr/stav-hlasivosti-nor/.

21. Geryk E, Horváth T, Konečný M. Očekávaná zátěž nádory jícnu, žaludku a kolo­rekta ve světě. Vnitř Lék 2011; 57(12): 1006–1011.

22. Huang K, Lin S. Nationwide vaccination: a success story in Taiwan. Vaccine 2000; 18: S35–S38.

23. Viviani S, Carrieri P, Bah E et al. 20 Years into the Gambia Hepatitis Intervention Study: Assessment of initial hypo­theses and prospects for evaluation of protective effectiveness against liver cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17(11): 3216–3223.

24. Saif MW. Pancreatic cancer: is this bleak landscape finally changing? JOP J Pankreas 2007; 8(4): 365–373

25. Maitra A, Hruban RH. Pancreatic cancer. Annu Rev Pathol 2008; 3: 157–188.

26. Holčík J. Perspektivy péče o zdraví a zdravotnictví. Čas Lék Čes 2011; 150(9): 475–479.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 3

2012 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account