Koncentrace selenu a aktivita glutathionperoxidázy v séru pacientek s revmatoidní artritidou


Authors: V. Kutal;  V. Komárek 1
Authors‘ workplace: Revmatologická ambulance, Brno ;  RNDr. Vladimír Komárek s. r. o., Laboratoř klinické biochemie, Brno 1
Published in: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 4, p. 134-137.
Category: Original Papers

Overview

Selen patří mezi důležité biogenní prvky a jeho nedostatek může vést i k závažným klinickým projevům. Protože žijeme v oblasti s nedostatkem selenu ve stravě, autoři zjišťovali, zda se tento stav projeví také na hodnotě koncentrace selenu v séru a aktivitě glutathionperoxidázy v erytrocytech členů sledovaných souborů. Koncentraci selenu v séru a aktivitu glutathionperoxidázy v erytrocytech sledovali u 39 pacientek s revmatoidní artritidou a u 13 pacientek užívající selen v dávce 50 μg denně po dobu nejméně 4 měsíce. Kontrolní soubor tvořilo 21 zdravých osob. Koncentrace selenu v séru byla měřena atomovou absorpční spektrofotometrií a aktivita glutathionperoxidázy v erytrocytech soupravou firmy RANDOX. U pacientek s revmatoidní artritidou byla zjištěna koncentrace selenu v séru 0,95 ± 0,17 mmmmol/l a aktivita glutathionperoxidázy 62,21 ± 19,65 U/gHb. U pacientek užívajících selen byla naměřena koncetrace selenu v séru 1,53 ± 0,33 μmol/l a aktivita glutathionperoxidázy 66,86 ± 6,93 U/gHb. U kontrolního souboru byly zjištěny hodnoty 1,02 ± 0,18 μmol/l a 52,57 ± 10,67 U/gHb. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi koncentrací selenu v séru u pacientek s RA a kontrolním souborem (p=0,294). Byla však zjištěna statisticky významně vyšší aktivita glutathioperoxidázy u pacientek s RA ve srovnání s kontrolním souborem (p=0,033). V souboru pacientek s RA užívajících selen byla naměřena statisticky významně vyšší koncentrace selenu v séru proti pacientkám s RA, které selen neužívaly (p= 0,012), ale byl zjištěn jen statisticky nevýznamný vzestup aktivity GPx (p= 0,381). V žádném ze sledovaných souborů nebyla zjištěna statisticky významná korelace mezi koncentrací selenu v séru a aktivitou glutathionperoxidázy.

Klíčová slova:
selen, glutathionperoxidáza, revmatoidní artritida


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account